މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Mahdi.rashomon

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ![އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Mahdi.rashomon، ގެ ނަމުގައި ވިކިޕީޑިއަނެއްގެ މަޤާމް ހާޞިލް ކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ! މިވިކިޕީޑިއާ އިން ތިޔަ ބޭފުޅާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަޅުގަނޑު އުފުލަމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ތިޔަ ބޭފުޅާ އަށް މުހިންމު ވެދާނެ ފާލަންތަކެވެ. ބައްލަވާ ލައްވާށެވެ!

ވިކިޕީޑިއަނެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި ތިޔަ ބޭފުޅާ އަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެކުމާފާނު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ތިބޭފުޅާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގައި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވެސް އަނެއް މެމްބަރުގެ އެހީ ބޭނުން ވާނެ ކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން މެމްބަރެއްގެ ޓޯކް ޕޭޖް ގައި ވާހަކައެއް ނަންގަނެފައި، (~~~~) ބޭނުން ކުރައްވާށެވެ. މިގޮތަށް ޖެއްސެވުމުން އޮޓޯ އިން ތިޔބޭފުޅާގެ ސޮއި އަދި ތާރީހު ލިޔެވޭނެއެވެ. އިތުރު އެހީ ބޭނުންނަމަ ވިކިޕީޑިއާ:ސުވާލުތައް ބައްލަވާލައްވާށެވެ.


ތިރީގައި މިވަނީ މިވިކިޕީޑިޔާގައި މިހާރު އެންމެ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުއްވާ 05 މެމްބަރުންނެވެ. އެއްވެސް އެހީ އެއް ނުވަތަ ސުވާލެއްވާނަމަ އެއިން ބޭފުޅެއްގެ ޓޯކް ޕޭޖްގައި ގައި ލިޔުއްވަވާށެވެ!

އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުހަބާ!


Welcome To Dhivehi Wikipedia[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello, Mahdi.rashomon, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I take the great pride in welcoming you to the Dhivehi Wikipedia. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages that you might find helpful:


I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you need help, check out Wikipedia:Questions, ask Glacious on his talk page, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Again, welcome!


Thanks and I hope you'll have a great time here on the Dhivehi Wikipedia.. Contributing and Editing!

--Glacious 07:53, 30 ޖޫން 2009 (UTC)

"މަހުދީ އަހުމަދު" މަޒްމޫނާއި ބެހޭ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަހުދީ އަހުމަދު ގެ މިހާރުގެ ފޮޓޯ އެއް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައި މަޒްމޫނަށް ލުން އެދެން. އަޅުގަނޑަށް މެސެޖެއް ފޮނުވުމަށް މިޕޭޖްގައި ލިޔުއްވާ --Glacious 09:41, 30 ޖޫން 2009 (UTC)

އެންމެ ތިރީގައިވާ ފޮޓޯ ތަކުގައި caption ގެ ބަދަލުގައި އުމުރު ޖެހުން އެދެމެވެ.

ޝުކުރުވެރިވަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަހުދީ ތިޔަ ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް މިވިކިޕީޑީޔާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝުކުރުދަންނަވަން. [[މެމްބަރު: Khazaanaa|Khazaanaa]]

If u have a poster of DHERIYA can you upload it plz Khazaanaa 15:17, 3 ޖުލައި 2009 (UTC)

Request for Help, please[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Greetings Mr. Mahdi.rashomon,

Nice to meet you.

Could you kindly help me translate these passages into the unique and delightful Divehi language? Please.

"Water baptism is the sacrament for the remission of sins and for regeneration. The baptism takes place in natural living water, such as the river, sea, or spring. The Baptist, whom already had received baptism of water and the Holy Spirit, conducts the baptism in the name of the Lord Jesus Christ. And the person receiving the baptism should be completely immersed in water with head bowed and face downward".


"The sacrament of feet washing enables one to have a part with the Lord Jesus. It also serves as a constant reminder that one should have love, holiness, humility, forgiveness and service. Every person who has received water baptism should have their feet washed in the name of Jesus Christ. Mutual feet washing may be practiced whenever is appropriate".

Your help would be Gratefully Appreciated, Thankyou very much.

(In return, I can help you translate your favorite article into the Chinese language) --Jose77 05:34, 2 ޖުލައި 2009 (UTC)