މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Khazaanaa/Archives/2008

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އެއްވެސް މަޒްމޫނެއްގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިރީގައި މި ވަނީ ތިޔަ ބޭފުޅާ މި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ފައިލް ތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަޒްމޫނެއްގައި ބޭނުންކުރެވިފައި ނުވާ ފޮޓޯ ތަކެވެ. އެހެންކަމުން އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިޔާގައި ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ފައިލްތައް ފޮހެލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެމެވެ. އެހެން ކަމުން މި ފޮޓޯތައް ބެއްލެވުމަށް ފަހު ފޮހެލަން ބޭނުންވާ ފައިލް ސަފްހާގައި {{Delete Warning}} މިގޮތައް ޖައްސަވާށެވެ.

މިއިން އެއްވެސް ފައިލެއް ފޮހެލަން ބޭނުންނުވާ ނަމަ މަޒްމޫނަށް އެ ފޮޓޯ ލުމަށް އެދެމެވެ. ޝުކުރިއްޔާ!

--Glacious 17:30, 3 ޖެނުއަރީ 2008 (UTC)


Hi Khazaanaa! :)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Dearest Khazaanaa, how are you? Could you help me with a huge favor that would really mean a lot to me? I am wondering if somebody would be so kind to help me translate a short-stub version of two or three sentences of this article for the ދިވެހިބަސް wikipedia? Thank you very much for any advice or help you could offer :) Michaela Mareya 20:54, 24 ޖެނުއަރީ 2008 (UTC)

hi Khazaanaa :)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Dearest Khazaanaa,

Hi! :)

Somebody created this interwiki link to the Dhihevi Wikipedia.

this is the interwiki link from the English Wikipedia

I am not sure whether it is a correct interwiki link since I don't see the article that was apparently created.

Do you know if this article was translated?

Thanks for any info you could provide, Khazaanaa, all my best,

Michaela Mareya 10:30, 2 ފެބްރުއަރީ 2008 (UTC)


Thank you[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Due to my absencey at the start of this february wikipedia remained quite un-managed. Thanks for creating the monthly templates.

--Glacious 08:13, 7 މާރޗް 2008 (UTC)

Regarding the Absency of some admins[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Please check out Wikipedia:Removal of Adminship. And please do voice your opinion as i have done. Thank you!

--Arubu 11:29, 9 މާރޗް 2008 (UTC)

Adminship rules[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Please e-mai me the points you want to include in the new rules of adminship and of administrators.

--Glacious 09:13, 19 މާރޗް 2008 (UTC)

puttin effort to create a portal on dhivehi wikipedia[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Please check this page. I was thinking of creating a poral named as portal: Dhivehi raajjeygawi dhiri ulhey masthah. How does this idea seem to you? Anyways to make a portal we need lots and lots of articles. And pics too. Also i hav added the new rules for admins. Please try to contact me before this month ends. Cheers...

--Glacious 06:10, 17 އެޕްރީލް 2008 (UTC)

Admin Nomination[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Though the workin community of this wiki is small, I have asked glacious to nominate u as an admin. So please check the wiki often and reply to any messages posted on your user talok page. Thank You!! --Deviathan 06:11, 4 ޖޫން 2008 (UTC)

About the nomination[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Please accept your nomination,

eg: type: I accept the nomination and sign in Your nomination page

Cheers!

Good luck on your nomination!

--Glacious 09:38, 13 ޖޫން 2008 (UTC)

List of orphaned images you have uploaded[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Here is a list of images you have uploaded, but these images are not used in any articles. You are requested to place these images on their appropriate articles. If not the images will be deleted in a month's time.


--Glacious 18:31, 14 ޖޫން 2008 (UTC)

Good luck on ur nomination[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hey, gud luck for ur nomination as an admin on this wiki.

--Arubu 19:34, 15 ޖޫން 2008 (UTC)

Re::[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Yes i am

Congratulations[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

You are a new admin of this wiki! Nomination Page --Glacious 08:36, 21 ޖޫން 2008 (UTC)

I support your blcok[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I support ur blcok to the ip address which made edit to the page . This user must not be unblocked yet.

--Glacious 18:19, 22 ޖުލައި 2008 (UTC)

Featured article for August[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Please let me knw what article we would select for this month As soon As possible....

Somethings Changed![އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hey did u notice that the border lines of the templates are back there. And also the the template geo cords also work fine. Check out the article Pyramid Khafree for a display.

--Glacious 07:48, 15 ނޮވެމްބަރު 2008 (UTC)

Happy to announce that we are ready to create portals[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I am very happy to announce that portals can be created on the dhivehi wikipedia. As we have enough articles for a Fishes in Maldives and Human Body portal I would like you to write to me some ideas... rather a soft copy. Please dont forget to check the english portals as well. Dhivehi wiki is in its next level. Cheers!! --Glacious 11:08, 25 ނޮވެމްބަރު 2008 (UTC)

Translation[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Please, could you translate this article onto Divehi language? Thanks a lot for your help. If you want to translate any article onto Galician, Catalonian, Spanish or Portuguese, tell it to me. Chabi