މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Amnaamir

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


Hello, Amnaamir, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I take the great pride in welcoming you to the Dhivehi Wikipedia. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages that you might find helpful:

I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you need help, check out Wikipedia:Questions, ask Glacious on his talk page, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Again, welcome!


And If you need any help on this Wiki please contact the following users on their talk page:

Thanks and I hope you'll have a great time here on the Dhivehi Wikipedia.. Contributing and Editing!

މަރުޙަބާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުޙަބާ! މި އެކުމާފާނު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ތިބޭފުޅާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. -- Deviathan 03:13, 11 ޖުލައި 2007 (UTC)

Thank you. --Thogo 20:06, 27 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

--Glacious 11:49, 13 ޖޫން 2007 (UTC)

ޕެނަޑޯލް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި މަޒުމޫނަށް ތިބޭފުޅާ ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ވީމާ، ކަނާތްފަރާތު އަރީމަތީގައިވާ ލިންކުން މި މަޒުމޫނުގެ އިނގިރޭސި އާޓިކަލަށް ވަޑައިގެން ބެއްލެވުމަށް ފަހު އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަވަން އުޅުއްވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފނެއެވެ. މިއީ ވިކިޕީޑިއާގެ މޒުމޫނު ތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. މި ގޮތުން އިންފޯ ބޮކްސް (މަޢުލޫމާތު ފޮށި) ލުމަކީ ވިކިފައި ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. Deviathan 09:38, 18 ޖޫން 2007 (UTC)

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ލިޔުއްވާފައވާ އާޓިކަލެއް ވަގަށް ނަގާފައި ނުވާނެ ވާހަކަ އެއްމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަމެވެ. އާޓިކަލެއް އެހެން ނަމަކަށް ރީޑައިރެކްޓު ކުރުމަކީ ވަގަށް ނެގުން ތޯއެވެ. އެކަން އެ ގޮތަށް މާނަ ނުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އެ އާޓިކަލް ރީޑައިރެކްޓު ކުރި ސަބަބު ދަންނަވާލާނަމެވެ. ޕެނެޑޯލް އަކީ އެ ބޭހުގެ ބުރޭންޑް ނޭމެވެ. ޖެނެރިކް ނޭމް އަކީ ޕެރަސެޓަމޯލް އެވެ. އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ބައްލަވާ ލައްވާށެވެ. އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި ވެސް Panadol ވަނީ Paracetamol މިނަމަށް ރީޑައިރެކްޓު ކޮށްފައެވެ. އެއީ ޖެނެރިކް ނޭމް އަކީ އެއީ ކަމަށް ވާތީއެވެ. ދެން އަޅުގަނޑު ގެނެސްފައި އޮންނާނެ ބަދަލަކީ އެ މަޒުމޫނަށް އިންފޯ ބޮކްސް ލުމެވެ. ދެން އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައިވާ ޕެނަޑޯލް އާޓިކަލަށް ލިންކް ކުރުމެވެ. މި ގޮތަށް ލެވޭ ލިންކް އިންނަން ޖެހޭނީ މަޒުމޫނުގެ އެންމެ ތިރީގައި ކަމަށް ވެފައި އެ މަޒުމޫނު ފަހުން އެޑިޓް ކޮށްފައި އޮތް އިރު [[en:Panadol]] މި ލިންކް އިނީ އިންޒާރު މި ސަބް ހެޑިންގެ މަތީގައި ކަމަށް ވާތީ ތިރިއަށް ބަދަލު ކުރީއެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިއީ ތިބޭފުޅާގެ މަސައްކަތެއްގެ ކުރެޑިޓް ނެގުމަށް ކުރި ވައްކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު މިކަން ކުރި މަޤްޞަދު މިދަންނަވާލީއެވެ. ހިތްޕުޅު ހަމަ ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ ނަމަ އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އަމިއްލަފުޅަށް ވެސް އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި en:Panadol މި އާޓިކަލް ދިރާސާ ކުރެއްވުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު ގެނައި ބަދަލުތަކާ މެދު ހިތްޕުޅުގައި އުފެދުނު ސުވާލު ނުވަތަ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އަޅުގަނޑަށް އެންގެވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މަޝްވަރާކޮށް އޮޅުން ފިލުވުމަކީ މިސް އަންޑަސްޓޭންޑިން ނުވަތަ ކުށްހީތައް ދުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ޝުކުރިއްޔާ! Deviathan 05:45, 19 ޖޫން 2007 (UTC)

Happy Editting...[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I may not have much edits on this wikipeida. But I have helped in every way i can, to bring this wiki to its current state.

Well, i have seen both of your conversations and the article panadol. As far as i know, wat Deviathan have said is true. And Deviathan editting the article doesn't mean that he is stealing the article. That his to help you in improving the article.

Once again, Please read your welcome note and check out the links, And follow the policies of wikipedia.

please check out the History page of Maumoon Abdul Gayyoom. See the users who have contributed to the article. Even unregistered users on certain IP addresses.

I donot support your edits on Deviathan's User page, as wel as i may call it Vandalising. Please don not repeat this.

Happy Editting!!


--Arubu 10:49, 19 ޖޫން 2007 (UTC)


Wiki means not one, thousand users. So every user will contribute in a way he/she can.

Cheers!!!

--Arubu 10:52, 19 ޖޫން 2007 (UTC)

You may face dissapointments, but this time how u hav reacted was not good. Matured people like us have to be some wat professional and polite.

Hope u understand!! ;) And it is not good to label people by addressing them as thief...etc

And by the way Deviathan our first admin and wrote the first article in this wiki and helped in every bringing the wiki to this level.

I do respect him...

he has enogh credit so i dont think he contributed to your article to get any more credit.

--Arubu 10:59, 19 ޖޫން 2007 (UTC)

ޕޭޖް ލޭއައުޓު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޕޭޖް ލޭއައުޓު ރަނގަޅު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު އެހެން އާޓިކަލެއް ކޮމްޕްލީޓު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާތީ ތިކަމާ އުޅެވޭނީ ތަންކޮޅެއް ފަހުން. އިތުރު ބޭސްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ލިޔުއްވުން ރަނގަޅު. މިސާލަކަށް: ޕެނިސިލިން، ރެންޓެކް، އެޓެނެލޯލް، އޮމެޕްރަޒޯލް.

މެޑިކަލް ޓާރމް ތަކަށް ބޭނުން ކުރާ ދިވެހިބަސް މަދުވުމުން ތިޔަ ވިދާޅުވި މައްސަލައާ ކުރިމަތިވެއެވެ.

Deviathan 02:55, 20 ޖޫން 2007 (UTC)

About the knowlage[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން ހަށިގަނޑު އެކިބައިތައް ހިފަހައްޓައިދެނީ ލިގަމެންޓްސް އޭ ކިޔޭ އެއްސުން ތަކަކުންނެވެ. ކާޓިލޭޖަކުން ނޫނެވެ. ވީމާ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތް ބުނެލީ! Khazaanaa 16:21, 20 ޖޫން 2007 (UTC)

About Signing Your Name[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I don't know whether you know this, but we don't sign our names after we write an article. The changes made will be visible in the history or "Thaareeh" (ތާރީޙް) of the article. And it wil be recorded in ur contribution list. This is only for your kind information. Thank you.

--195.189.142.200 22:24, 23 ޖޫން 2007 (UTC)

Political articles[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I have reverted them all. Thank you. Deviathan 04:58, 24 ޖޫން 2007 (UTC)

about signing your name on the artice...[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I would like to bring to your kind attention that, here in Wikipedia, we do not sign our names after composing an essay. It is not cultural to do so... Thus I, as a sysop in dv.wiki, have removed your signature from the article. Your contributions will be shown with detail in the history page, so I humbly advice you, not to do so. It has been a pleasure having you onboard, have a nice day!! --LeX 12:42, 24 ޖޫން 2007 (UTC)

a really informative article.[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

the article you are currently writting.. iިs a really informative article. it is of great quality and i, on behalf of dv.wiki, thank you for your continuous and generous support!! have a nice day!

އިންސާނާގެ ބާރަކާ ނުލައި އޭގެ ޒާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނިޒާމްތައް

--LeX 05:23, 25 ޖޫން 2007 (UTC)