ވޯޓަރ ހައުސް ފްރިޑެރިކްސެން ސިންޑްރޯމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ވޯޓަރ ހައުސް ފްރިޑެރިކްސެން ސިންޑްރޯމް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Waterhouse Friderichsen's Syndrome) އަކީ ނިސީރިއާ މެނިންޖިޓިޑިސް ގެ ސަބަބުން އެޑްރީނަލް ގްލޭންޑް އަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ޖެހުމުން ދެގުރުދާގެ މަތީގައި އިންނަ ދެ އެޑްރީނަލް ގްލޭންޑް ގެ ތެރެއަށް ލޭފާއްދާގޮތް ވެއެވެ. މިބަލި ޖެހުމުން ލޭގައި މެނިންގޮކޮކަސް އަށަގަތުން، ލޭދަށަށްދިއުން، ޝޮކުޖެހުން، ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވާ ލޭހޮޅިތަކުގައި ގަނޑުލޭކޮޅު އުފެދުން އަދި ލޭހިލުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ.