އޮނުގަނޑުތޮޅި އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ރަތް އޮނުގަނޑު ތޮޅި

އޮނުގަނޑުތޮޅި އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Fistulariidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Cornetfish) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 2 ވައްތަރެއްގެ އޮނުގަނޑު ތޮޅިއެވެ.