އެޑިސެންޒް ބަލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެޑިސެންޒް ބަލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Addison's Disease) އަކީ އެޑްރީނަލް ގްލޭންޑް ގެ އެޑްރީނަލް ކޯޓެކްސް ހަލާކުވެ، އޭގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އެޑްރީނަލް ކޯޓެކްސްގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރައި، އެއިން ދޫކުރާ ސްޓީރޮއިޑް ހޯރމޯންތައް ކަމުގައިވާ ގްލޫކޯ ކޯޓިކޮއިޑް އަދި މިނެރަލޯ ކޯޓިކޮއިޑް އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ދޫނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ޖެހެނީ އެޑްރީނަލް ކޯޓެކްސް ގެ 90 އިންސައްތަ އަށްވުރެ ބޮޑު ބަޔެއް ހަލާކުވެ މަސައްކަތް ނުކުރާގޮތް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެވ.

އެމެރިކާގެ އާބާދީގެ ކޮންމެ މިލިޔަނަކުން 60-40 މީހުންނަށް މިބަލި ޖެހޭކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.