Jump to content

އަތުގެ އިނގިލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިންސާނެއްގެ އަތުގައި 5 އިގިލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Fingers) ވެއެވެ. މިގޮތުން އިންނަ ފުރަތަމަ އިގިއްޔަކީ ބޮޑުވައި އިނގިލި އެވެ. ދެވަނަ އިގިއްޔަކީ ޝަހާދަތް އިނގިލި އެވެ. ތިންވަނަ އިގިއްޔަކީ މެދު އިނގިލި އެވެ. ހަތަރުވަނަ އިގިއްޔަކީ ކަށި އިނގިލި އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން އިންނަ އިގިއްޔަކީ ކުޑަވައި އިނގިލި އެވެ. ބައެއް ފަހަރު އިގިލި ތައް ކިޔާއިރު 4 އިގިލި ކިޔާފައި ބޮޑުވައި އިގިލި ވަކިން ވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ.


އިނގިލިތައް

ކުޑަވައި އިނގިލި  • ކަށި އިނގިލި  • މެދު އިނގިލި  • ޝަހާދަތް އިނގިލި  • ބޮޑުވައި އިނގިލި