ބޮލީވުޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބޮލީ ވުޑް އަކީ ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޚާންދާންތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ.

ކަޕޫރު ޚާންދާން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ކަޕޫރު ޚާންދާން

ކަޕޫރު އާއިލާގެ އަސްލު ނިސްބަތްވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޕިޝާވަރަށެވެ. މިއާއިލާ ނިސްބަތްވާ ތަފާތު 5 ދަރިކޮޅެއްގެ މީހުން ހިންދީ ފިލްމީ މަސްރަހުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ޕްރިތްވީ ރާޖު ކަޕޫރުގެ ބައްޕަ ނުވަަތަ ރާޖު ކަޕޫރުގެ ކާފަ ދޭވަން ބޭޝެސްވަރުނާތު އިން ފެށިގެން އައިސް މިހާރު ފިލްމީ އޮޅިގަނޑު ގިރާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރަންބީރު ކަޕޫރު އާއި ހަމައަށް ތަފާތު އެތައް ފަރާތްތަކެއް ހިންދީ ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިއާއިލާގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރި ވެފައި ވެއެވެ.

މިއާއިލާ ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ވަނީ އެކްޓްކުރުމާއި ޑައިރެކްޓް ކުރުމާއި، ފިލްމު އުފެއްދުމާއި، ސްޓޭޖް ޑްރާމާ ރާވައި އުފައްދައި ސިނަމާ ހިންގުމާއި، އަދި ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯ ހިންގުމާއި ފޮޓޯ ގްރަފީގެ މަސައްކަތުގައި ވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ކަޕޫރު ޚާންދާން އަށް ނިސްބަތްވާ އިންޑިޔާގެ ފިލްމީ މަސްރަހުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކެވެ.

ޑިއޯލް ޚާންދާން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފައިލު:Deolsq.jpg
ދަރުމެންދުރާ ބޮބީ އަދި ސަނީ އާއެކު
މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ޑިއޯލް ޚާންދާން

ޑިއޯލް ޚާންދާން ނިސްބަތްވަނީ ދަރުމެންދުރާ ޑިއޯލް އަށެވެ. ޑިއޯލް ޚާންދާން އިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތް ފަރާތްތަކާއި މިއާއިލާއާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ފިލްމީ ތަރިންގެ ނަންތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

އަޚުތަރު-އަޒްމީ ޚާންދާން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޖާވިދު އަޚުތަރު އަދި ޝަބާނާ އަޒުމީ ސޮނީ ސްޓޫޑިއޯގެ ތެރޭގައި
މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: އަޚުތަރު-އަޒްމީ ޚާންދާން

އަޚުތަރު-އަޒްމީ ޚާންދާން ނިސްބަތްކުރެވެނީ ލަވަލިޔުންތެރިޔާ ޖާވިދު އަޚުތަރު އަދި ފިލްމީ އެކްޓްރެސް ޝަބާނާ އަޒުމީ އަށެވެ. ޖާވިދު އަޚުތަރު ފުރަތަމަ ކައިވެނިކުރީ ސްކްރިޕްޓް ލިޔުންތެރިޔާ ހަނީ އިރާނީ އާއެވެ. ދެވަނައަށް ކައިވެނިކުރީ ފިލްމީ އެކްޓްރެސް ޝަބާނާ އަޒުމީ އާއެވެ. މިޚާންދާން އަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ފަރާތްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.