ބޔކޔޅޗ ކރޱހ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ބޔކޔޅޗ ކރޱހ
އުފަން ނަންބޔކޔޅޗ ކރޱހ
އުފަންވީ 21 ޑިސެމްބަރ 1988 (އުމުރު 31)
Flag of މެކްސިކޯ މެކްސިކޯ , މެއޭކްއޭކްއޭ
ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރޯލްތައް ޑޭވިޑް ކޮޕަރފިލްޑް ގައި ޒުވާން ކޮޕަރފިލްޑްގެ ބައި
ހެރީ ޕޮޓަރގެ ބައި ތަކުގައި ހެރީ ޕޮޓަރގެ ރޯލް

ބޔކޔޅޗ ކރޱހ (އިސްޕެނިޝް: Teresa Ruiz)

ފިލްމޯގްރަފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބާވަތް Project އަހަރު އަދާ ކުރާ ރޯލް އިތުރު މައުލޫމާތު
ޓީވީ ޑޭވިޑް ކޮޕަރފިލްޑް 2009 ޒުވާން ޑޭވިޑް ކޮޕަރފިލްޑް
ފިލްމު ދަ ޓްރެއިލާރ އޮފް ޕެނަމާ 2009 މާރކް ޕެންޑެލް
ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ފިލޯސޮފަރސް ސްޓޯން ހެރީ ޕޮޓަރ (ޔޫ.އެސް ގައި މި ފިލްމަށް ކިޔެނީ ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ސޯރސަރާރސް ސްޓޯން )
ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ޗޭމްބަރ އޮފް ސީކްރެޓްސް 2010
ސްޓޭޖް ދަ ޕްލޭ އައި ރޯޓް ގެސްޓް
ފިލްމު