Jump to content

ޤިސްމު:ބަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިއީ ބަސްބަހާ ބެހޭ ގިސްމެވެ.

ގިސްމު "ބަސް" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 4 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.