ވީބީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ VB Sports Club އިން)
Jump to navigation Jump to search

ވީބީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ ކުލަބެކެވެ. މިއީ ކުރިން އައިލޭންޑް ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް ނުވަތަ އައިއެފްސީ ގެ ނަމުގައި އުފެދިފައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެވެ. އައިއެފްސީގެ ނަން ވީބީ ސްޕޯޓްސްގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ 8 ނޮވެމްބަރު 2006 ގައެވެ. އެއީ އައިއެފްސީގެ ނަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ވީބީ ބްރަދާރސް އިން ގަތުމުންނެވެ. ???Look, I don't know what the Inbox Football Club is. Well, I don't even understand arabic, so how could I

ކްލަބް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2008

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]