ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްމަހާމެހި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މިއީ މަސްމަހާމެހި އަދި ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ޒާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ފެނިފައިވާ ބާވަތްތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓެކެވެ.

ގިސްމު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްމަހާމެހި" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 3 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.