ޤިސްމު:މަސްމަހާމެހި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މިއީ މަސްމަހާމެހީގެ މައި ސަފުހާއެވެ. މިގޮތުން (ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ނުފެނުނަސް) ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ޖަނަވާރު މި ގިސްމުގެ ތެރެއަސް ވަދެގެންދާނެއެވެ.

ގިސްމު "މަސްމަހާމެހި" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 3 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.