ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު (މަނަދޫ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ބައްލަވާލައްވާ!


ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
Allosaeed.jpg
އުފަން ތާރީޚް އޮކްޓޯބަރ 29، 1973
މަނަދޫ (ނ. އަތޮޅު)


ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުން ތެރިއެކެވެ. އޭނާ ލިޔުންތައް ރާއްޖޭގައި ނެރެވޭ ބައެއް މަޖައްލާތަކުގައިވަނީ ޝާއިޢު ކުރައްވާފައެވެ. އުދަރެސް މަޖައްލާ އާއި މަނަސް މަޖައްލާއަށް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިޝަރީޒު މިނިސްޓްރީން ނެރުއްވާ " ރަސްއައިން" މަޖައްލާއަށާއި އެމްއެންޑީއެފް އިން އަހަރަކު ދެފަހަރު ނެރުއްވާ " އައްޑަނަ" މަޖައްލާއަށްވެސް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދަކީ އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރެވެ.

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދަކީ އެހެން މީހުންގެ އިޙްސާސްތައް ދެނެވަޑައިގެން، އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އިންސާފަށް ލޯބިކުރައްވާ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮގުން ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ މަނަދޫގެ ތާރީޚަށްޓަކައި ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަނަދޫގައި މީހުންގެ ތުންތުންމަތިން އައިސްފައިވާ ފޯކްލޯރުތައް އެއްކުރައްވާ ޝާއިޢުކުރެއްވުމާއި މަނަދޫގެ އެކިއެކި ޝަހުސިއްޔަތުގެ ހަޔާތުނާމާ ލިޔުއްވުމާއި މަނަދޫ ބަސްފޮތް އެކުލަވާލެއްވުން ހިމެނެއެވެ. މަނަދޫ ބަސްފޮތަކީ މަނަދޫ މީހުން ތަކެއްޗަށްކިޔާ ނަންނަމުގެ ތެރެއިން ދިވެހިބަސްފޮތުގައި ނުހިމެނޭ ނަންނަމުގެ ބަސްފޮތެކެވެ. ނުވަތަ މަނަދޫ މީހުން ކިޔާގޮތާއި ދިވެހި ބަސްފޮތުގައިވާގޮތް ތަފާތު ބަސްތަކުގެ ބަސްފޮތެކެވެ.


ވަނަވަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަނަދޫ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދަކީ މަނަދޫ އަށް އުފަން ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާއަކީ ހުވަދޫ ކެޔޮޅުގެ، ހާރޫނު ހާޖީކަލޭފާނު( ހާޖީބެ ) ގެ ޤާސިމް ހާރޫނު ( މަނަދޫ ކާސިންހާޖީ ) ގެ ސަޢީދު ޤާސިމް ( ދޮންތުއްތު ) ގެ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދެވެ. މީނާގެ މަންމައަކީ މަނަދޫ ކެޔޮޅު އިބްރާހިމް ( އިބްރާހިމް ޙަސަން ) ގެ ޒުލޭޚާ އިބްރާހިމް ( ކަނބުލޮ ) އެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދަކީ ސަޢީދު ޤާސިމް އާއި ޛުލައިޚާ އިބްރާހިމަށް ލިބިވަޑައިގެން ތިންވަނަ ދަރިކަލުންނެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އުފަންވެފައިވަނީ މަނަދޫ ކުދިލުބޯމާގެ ( ބޮޑުކާށިގެ ) ގައެވެ. އެގެ ހުރީ މަނަދޫ އިރުމަތީ އަވަށުގައި އިރުއުތުރު އެންމެ ކޮޅުގައެވެ. މިހާރު އެގެ ހުރިތަނަކީ ހުސްބިމެކެވެ. އެގެއާ ޖެހިގެން ހުންނަނީ މަނަދޫ ރައިމާގެއެވެ. ޢަބްދުﷲ ސައީދު އުފަންވީ މީލާދީ ސަނަތުން 1973 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނަކީ މަނަދޫ ކަރަންކާވިލާ ފާތިމަތު އަންވަރީއެވެ. މި ދެމަފިރިންނަށް ދެދަރިކަނބަލުން ލިބިވައިގެންފައިވެއެވެ. އެއީ އީމާ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި އީހާ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ހޯމްޕޭޖް އެޑްރެހަކީ އައްލޯސައީދު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމްއެވެ.

ނަސަބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 
 
ޤާސިމް ހާރޫނު (މަނަދޫ ކާސިންހާޖީ)
 
މަރިޔަމް މޫސާ
 
އިބްރާހިމް ޙަސަން
 
ފާތުމަތު މޫސާ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ސަޢީދު ޤާސިމް
 
 
 
 
 
ޒުލޭޚާ އިބްރާހިމް
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
 
 
 
 
 
 
 


ތުއްތުއިރުގެ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އުފަންވެފައިވަނީ ނ. މަނަދޫއަށެވެ. އެންމެ ތުއްތު އިރު ދިރިއުޅެފައިވަނީ މަނަދޫ ބޮޑުކާށިގޭގައެވެ. އޭގެފަހުން ދިރިއުޅެމުން އައީ މަނަދޫ މާލްރޯޑްގައެވެ. ކިޔަވާފައިވަނީ މަނަދޫގައި ހުންނަ ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ.ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވި އެދުރު ދައިތައިންގެ ތެރޭގައި ޙައްވާފުޅު ދައިތަ، މަނަދޫ ކަންމަތީގެ ފާތުމަދައިތަ، މަނަދޫ އުޑުވިލާގެ މަރިޔަމް މަނިކެދައިތަ ހިމެނެއެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޤުރުއާން ކިޔެވީ އޭނާގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ ސަޢީދު ޤާސިމްގެ އަރިހުންނެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދަކީ ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް ކެޕްޓަނެވެ. މީނާވަނީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ސްކައުޓް ޖަމްބޮރީގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ ޖަމްބޮރީ ބޭއްވުނީ 1986 ސެޕްޓެމްބަރު 20 އިން 23 އަށް މާލެ އަތޮޅު ކުޑަބަޑޮހުގައެވެ. މީނާއަކީ ސްކައުޓް ލީޑަރެކެވެ.

ޒުވާން އިރުގެ ދިރިއުޅުއްވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެން ސްކޫލް ޙަޔާތް ނިންމަވާފައި ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ސަރުކާރަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވީ ނ. އަތޮޅު އޮފީހުގައެވެ. އޭގެފަހުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގައެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއަކީ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ މަނަދޫ އެކުވެރިންގެ ގުޅުމަށް އަތޮޅު މުބާރާތާއި ޒޯން މުބާރާތް ކުޅެފައެވެ. އަތޮޅު މުބާރާތާއި ޒޯން މުބާރާތުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވާފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރސް ޓީމަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެފައިވެއެވެ.


ޒަވާޖީ ޙަޔާތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައިވަނީ ނ. މަނަދޫ ކަރަންކާވިލާ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަންވަރީއެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މިކައިވެންޏަށް 3 ދަރިން ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ އީމާ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި އީހާ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި އީފާ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދެވެ.

ކައިވެނި ކުރެއްވި ބޭފުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

01- ފާތުމަތު އަންވަރީ

  • ފާތުމަތު އަންވަރީއަކީ މަނަދޫ ހާރޫނު ހާޖީކަލޭފާނުގެ އިބްރާހިމް ހާރޫނުގެ މުޙައްމަދު ސަލީމު ، މަނަދޫ ކުޑަމަނިކުގެ މޫސާމަނިކުގެ ހާރޫނު މޫސާ ގެ އައިމިނަތު ހަފުސާ އާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އެދެބޭފުޅުންނަށް ލިބިވައިގެންނެވި 4 ވަނަ ދަރިކަނބަލުންނެވެ.

ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

01- އީމާ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

02- އީހާ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

03- އީފާ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1- ނ. އަތޮޅު އޮފީހުގެ ކާތިބުކަން

2- އެން.އެސް.އެސްގެ ޕްރައިވެޓް ( 10 އޮކްޓޯބަރ 1994 )

3- ލާންސް ކޯޕްރަލް ( 01 މެއި 1999 )

4- ކޯޕްރަލް ( 16 ޑިސެމްބަރ 2002 )

5- ސާރޖަންޓް( 20 ޖޫން 2005 )

6- ސްޓާފް ސާރޖަންޓް ( 31 ޑިސެމްބަރ 2007 )

7- ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 ( 21 އޭޕްރީލް 2009 )

8- ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 1 ( ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ކޯރ ) ( 26 ޖުލައި 2011)

9- ސާރޖަންޓް މޭޖަރ 08 އޯގަސްޓް 2011

އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1- ޕްރައިވެޓުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބް ރައީސް

2- އެންސީއޯ މަޖިލިހުގެ ހިންގާ ސެކްރެޓަރީގެ އެހީތެރިޔާ ( 22 ޖޫން 2004 )

3- އެން.ސީ.އޯ އިންޗާޖުގެ އެހީތެރިޔާ ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ ބޯޓްރިޕެއަރސް ސެކްޝަން )

4- އެން.ސީ.އޯ އިންޗާޖުގެ އެހީތެރިޔާ ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕާރސަނަލް )

5- އެންސީއޯ އިންޗާޖް (އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރސް ގެ ރެކޯޑް ސެކްޝަން) ( 01 އޯގަސްޓް 2007 )

6- އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރ ( އައްޑަނަ މަޖައްލާ ) 2003

7- ސިފައިންގެ ތާރީޚު ކޮމެޓީގެ މެންބަރ

8- ނޮވެމްބަރ 3 ގެ ހާދިސާ ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރ

9- އެންސީއޯ އިންޗާޖްގެ އެހީތެރިޔާ ( މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިޝިންގ ސާރވިސްގެ ހިސްޓޮރިކަލް ރިސާޗް ސެކްޝަން )

10- ކޮމާންޑް ސާރޖަންޓް މޭޖަރ / އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ( 18 އޯގަސްޓް 2010 )

11- އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރ

12- ސީނިއަރ އެންލިސްޓެޑް ލީޑަރ / އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ( 08 އޯގަސްޓް 2011)

ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1- އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރި 10 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް ) (14 ނޮވެމްބަރ 1996)

2- އެންމެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް ) ( 14 ނޮވެމްބަރ 1997 )

3- އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރި ފަސް ޕްރައިވެޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން (އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް) ( 14 ނޮވެމްބަރ 1997 )

4- އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ ( 2 ވަނަ އޯސީކަޕް / އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް ) ( 25 ޖޫން 1998 )

5- އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް (އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް) ( 14 ނޮވެމްބަރ 1998 )

6- އެންމެ ރަނގަޅު ފަސް އެންސީއޯ އިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން (އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް) (14ނޮވެމްބަރ 1999)

7- އެންމެ ރަނގަޅު ފަސް އެންސީއޯ އިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން (އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް) (14 ނޮވެމްބަރ 2000 )

8- އެސްއާރުސީގެ 1 ވަނަ އަދަބީ ފެސްޓިވަލުގެ ބަހުސް މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ބަހުސް ކުރުންތެރިޔާ ( 3 މާޗް 2004 )

9- 1427 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި އަދަބީ ފެސްޓިވަލްގައި ކުއްލި މައުޟޫއަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން 2 ވަނަ ( 11 ނޮވެމްބަރ 2007 )

10- ވޮރަންޓް އޮފިސަރސް ކޯސް 01-10 ގެ މެރިޓުން 2 ވަނަ


އިތުރުބައެއް ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1- 1995 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

2- 1996 އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

3- 1997 މާޗް މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( ބޯޓްރިޕެއަރސް / އީއެސް )

4- 1997 އޭޕްރީލް މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

5- 1997 އޭޕްރީލް މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( ބޯޓްރިޕެއަރސް / އީއެސް)

6- 1998 މެއި މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

7- 1998 މެއި މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( ބޯޓްރިޕެއަރސް / އީއެސް)

8- 1998 ޖޫންމަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( ބޯޓްރިޕެއަރސް / އީއެސް )

9- 1998 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / އީއެސް )

10- 1998 ނޮވެމްބަރ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

11- 1998 ނޮވެމްބަރ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / އީއެސް )

12- 1999 ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

13- 1999 ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ / އީއެސް )

14- 1999 ޑިސެމްބަރ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެން.ސީ.އޯ ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

15- 2000 ޖޫންމަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެން.ސީ.އޯ ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

16- 2001 ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެން.ސީ.އޯ ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

17- 2003 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެން.ސީ.އޯ ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

18- 2004 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެން.ސީ.އޯ ( އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް )

ލިބިފައިވާ ލިޔުންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1- 9 – 10 އޯގަސްޓް 1996 އަށް ބޭއްވި އެން.އެސް.އެސްގެ ފުރަތަމަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 4x50 މީޓަރ މެޑްލީރިލޭއިން 2 ވަނަ ޔުނިޓްގެ ފެތުން ތެރިޔާ ( 10 އޯގަސްޓް 1996 )

2- 1996 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޓަރޔުނިޓް ފެތުމުގެ މުބާރާތުން އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ ޓީމު 3 ވަނަ ހޯދިއިރު އެޓީމުގައި ހިމެނިފައިވާތީ އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް އިން ދީފައިވާ ހަނދާނީލިޔުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 1996)

3- 1997 ވަނަ އަހަރު ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބޭއްވި ޑްރިލް ކޮމްޕެޓިޝަންގައި ބައިވެރިވި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ ސްކޮޑްގައި ހިމެނުމުން ދީފައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 1997 )

4- 1997 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 3 ވަނަ އިންޓަރޔުނިޓް ބާސްކެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަންގައި ބައިވެރިވި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ ޓީމަށް ކުޅުމުން ދީފައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 1997 )

5- 1997 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޓަރޔުނިޓް ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ ޓީމުގައި ފަތާފައިވާތީ ދީފައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 1997)

6- 1997 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޓަރޔުނިޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ ޓީމަށް ކުޅުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 1997)

7- 1997 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޓަރ ޔުނިޓް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް ޓީމުގައި ހިމެނިފައިވާތީ ދީފައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުން (14 ނޮވެމްބަރ 1997 )

8- އެން.އެސް.އެސް އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް އިން ބޭއްވި 2 ވަނަ އޯސީކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ ދީފައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުން ( 25 ޖޫން 1998 )

9- 1998 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޑްރިލް ކޮމްޕެޓިޝަންގައި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ ސްކޮޑްގައި ހިމެނުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 1998 )

10- 1999 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ހެވިކަމުގެ މުބާރާތުގައި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް އިން ބައިވެރިވި ގެމާގައި ހިމެނުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 1999)

11- އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ 3 ވަނަ ސީއޯ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން ( 23 ސެޕްޓެމްބަރ 1999)

12- 2000 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ހެވިކަމުގެ މުބާރާތުގައި 3 ވަނަ ހޯދި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ ގެމާ ގައި ހިމެނުން ( 14 ނޮވެބަރ 2001 )

13- އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 2001 )

14- 2001 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 6 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް ޓީމަށް ކުޅެ ރަނައަޕް ކަން ހޯދައިދިނުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 2001 )

15- 2002 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސިފައުފާ ސްޓޭޖް ޝޯ އަށް ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރުން ( 30 އޭޕްރީލް 2002 )

16- ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 70 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ސީޕީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރެފްރީކަން ކުރުމުން ދީފައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުން ( 26 އޭފްރީލް 2003 )

17- އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސްގައި ގަޑިއެއް، ސަލާމެއް، ޗުއްޓީއެއް އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 2003 )

18- އިންޖިނިއަރސް 3 އޮން 3 ބާސްކެޓް ބޯޅަ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން ( 19 ނޮވެމްބަރ 2003 )

19- 2004 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އަދަބީ ފެސްޓިވަލްގެ ބަހުސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް ޓީމުގައި ބަހުސްކުރުން ( 14 ނޮވެމްބަރ 2004 )

20- އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރސް ގެ 7 ވަނަ އޯސީކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުން ( 28 ޖޫން 2007 )

21- އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރސް އިން ބޭއްވި އެއްވަނަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން ( 11 އޯގަސްޓް 2007 )

22- 9 ވަނަ އިންޓަރޔުނިޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހިނގުމުގައި އެހީތެރިވެދީފައިވާތީ އެސްއާރުސީ ދީފައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުން ( 22 ޖެނުއަރީ 2008 )

23- 10 ވަނަ އިންޓަރޔުނިޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީޣެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުން ( 20 އޯގަސްޓް 2009 )

ވޯރކްޝޮޕް / ސެމިނަރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1- ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޓީމް ބިލްޑިންގ -01 ( 21 މޭ 2003 )

2- ޕްރިންޓް ޖާނަލިޒަމް ވޯރކްޝޮޕް / ޑިފެންސް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޓްރޭނިންގ އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން ( 13 ޖޫން 2009 )

3- ސީނިއަރ އެންލިސްޓެޑް ލީޑަރސް ރިޓްރީޓް / ކ. އާރަށް

4- ލީޑަރޝިޕް ސިމްޕޯސިއަމް 01-10 ( ސީނިއަރ އެންލިސްޓެޑް ލީޑަރސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފް ) ( 3-7 ޖެނުއަރީ 2010 )

5- އިންފޮމޭޝަން އޮޕަރޭޝަންސް ވޯރކްޝޮޕް ( 18-20 ޖެނުއަރީ 2010 )

6- ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް މެނޭޖްމަންޓް ( 6 މެއި 2010 )

7- އެޑިޔުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ވޯރކްޝޮޕް 01-10 ( 17 ޖޫން 2010 )

8- ވޯރކްޝޮޕް އޮން އިމެޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް ( 19 -22 ޖޫން 2010 )

9- ސެމިނަރ އޮން ޖިއޮގްރަފީ އެންޑް އިޓްސް އިމްޕްލިކޭޝަންސް އޮން މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންސް ( 03 އޯގަސްޓް 2010 )

10- ކޮމާންޑް ޓީމް ވޯކްޝޮޕް ( 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 )

11- ޕެސިފިކް ރިމް އެއަރޕަވަރ ސިމްޕޯސިއަމް - 2013 (09 ސެޕްޓެންބަރު 2013 އިން 12 ސެޕްޓެންބަރު 2013 އަށް) ޔުނައިނެޓް ސްޓޭޓްސް ޕެސިފިކް އެއަރ ފޯސް އާއި ތައި އެއަރ ފޯސް ގުޅިގެން ތައިލެންޑުގެ ބެންކޮކުގައި ބޭއްވި

ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1- 2002 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސިފައިން ހުށަހެޅި "ދޮންބަންޑާރައިންހެ ޖިހާދު" ހުށަހަޅައި ދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ( 1 އޯގަސްޓް 2002 )

2- އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރ ގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އައްޑަނަ ޓީމުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރުން ( 06 އޮކްޓޯބަރ 2006 )

3- އެމްއެންޑީއެފް ގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަދިކޮށް، ސިފައިންގެ ތާރީޚާއި ސިފައިންގެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ޚަބަރު އާންމުކޮށް ދިނުމުގައި ހަފުތާ އައްޑަނަ އާއި އައްޑަނަ މަޖައްލާގައި އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން ( 23 މެއި 2008 )

4- އެމްއެންޑީއެފް އިން ތައްޔާރުކުރާ ޑޮކިއުމެންޓްރީ، ޑްރާމާ، ރިޕޯޓް އަދި ސްކްރިޕްޓްތައް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން ( 23 މެއި 2008 )

5- މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިޝިންގ ސާރވިސް އިން ތައްޔާރުކުރި 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ސިފައިންގެ ކަލަންޑަރުގެ ފޮޓޯ ކެޕްޝަންތައް ލިޔުމާއި ، ޗާޕްކުރި 17 ޤަވާޢިދު ފޮތުގެ ކުށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ( 11 ނޮވެމްބަރ 2008 )

6- އެސް.އާރު.ސީ ގެ 19 ވަނަ ދައުރުގެ އަހަރީ ހަފުލާ ބޭއްވުމުގައި ހަރަކާތްރެރިވުން ( 12 ޑިސެމްބަރ 2004 )

7- 53 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ ކޮމަޑާންޑް ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބޭއްވި މަޒުމޫން ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ( 21 ޑިސެމްބަރ 2008 )

8- މިސްޓަރ އެމްއެންޑީއެފް (ބޮޑީ ބިލްޑިންގ މުބާރާތް) ރާވާ އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް ވީޓީވީ އިން އިވެންޓާބެހޭ ކައުންޑައުން ޝޯ އެއް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި އިވެންޓް ލައިވްކުރުން

9- އިންޓަރޔުނިޓް 13 ވަނަ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަން ( 19 ޖެނުއަރީ 2010 )

10- މީޑީއާ އެންޑް ޕަބްލިޝިންގ ސާރވިސް ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުން ( 25 ޖެނުއަރީ 2010 )

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގައި މަސައްކަތްކުރި ޔުނިޓްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1- އެން.އެސް.އެސް މޯޓަރ ޓްރާންސްޕޯރޓް ( 10 އޮކްޓޯބަރ 1994 )

• ޑިސްޕެޗް ސެންޓަރ ( ވެހިކަލް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (ވީ.އޯ.ސީ))


2- އެން.އެސް.އެސް އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސް ( 1 ޖެނުއަރީ 1995 )

• ބޯޓް ރިޕެއަރސް

• ޕެއިންޓިންގ އެންޑް ޑިޒައިނިންގ

3- އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރސް ( 01 ޖެނުއަރީ 2006 )

• ރެކޯޑް ސެކްޝަން

4- އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރސް / އެމްއެންޑީއެފް ( އޯގަސްޓް 2008 )

• ތާރީޚް ކޮމެޓީ

5- މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިޝިންގ ސާރވިސް )03 ސެޕްޓެމްބަރ 2008 )

• ހިސްޓޮރިކަލް ރިސާޗް ސެކްޝަން

• މީޑިއާ

6- އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ( 18 އޯގަސްޓް 2010 އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަވާލުކުރެއްވި / 13 ސެޕްޓް 2010 ރިޕޯޓްކުރި )

• ކޮމާންޑް ސާރޖަންޓް މޭޖަރ

7- އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ( 08 އޯގަސްޓް 2011 އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަވާލުކުރެއްވި )

• ސީނިއަރ އެންލިސްޓެޑް ލީޑަރ

8- އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް

• އެކްޓިންގ ކޮމާންޑް ސާރޖަންޓް މޭޖަރ

9- އެމްއެންޑީއެފް ސާރވިސް ކޯރ ( 01 އޮކްޓޯބަރު 2012 ގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަވާލުކުރެއްވި )

• އެކްޓިންގ ކޮމާންޑް ސާރޖަންޓް މޭޖަރ


10- އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާރވިސް

• ކޮމާންޑް ސާރޖަންޓް މޭޖަރ

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

[ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ހޯމް ޕޭޖް][1]

--Allosaeed 08:04, 25 ޑިސެމްބަރު 2011 (UTC)