Jump to content

ޝުޢައިބުގެފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސިލްސިލާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން

އިސްލާމް


ޢަޤީދާ

 • ތައުހީދް
މުޙައްމަދުގެފާނު • ރަސޫލުންނާއި ނަބީން

ރުކުންތައް

ޝަހާދަތް • ނަމާދު
ރޯދަ • ޒަކާތް • ޙައްޖު

އަސްލުތައް އަދި ޝަރީޢާ

ޤުރުއާން • ސުންނަތް • ޙަދީޘް
ފިޤުހު • ޝަރީޢާ • ކަލާމް • ތަޞައްވުފް

ތާރީޚް އަދި ލީޑަރުން

ޘަޤާފަތް އަދިމުޖުތަމަޢު

ކިޔެވުން • ހައިވާނުން • ފަންނުވެރިކަން
ކަލަންޑަރު • ކުޑަކުދިން
ޤައުމުތައް • ޢީދު
މިސްކިތް • ފަލްސަފާ
ޢުލޫމް • އަންހެނުން
ސިޔާސަތު • ދަޢުވާ

އިސްލާމި ނެރު
 v  d  e 

ޝުޢައިބުފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލެކެވެ. ޝުޢައިބު ޢަލައިހިއްސަލާމް ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނީ ޢަރަބިކަރައިގެ މަދްޔަންގެ އަހުލުވެރީންގެ ގާތަށެވެ. މަދްޔަންގެ އަހުލުވެރީން އޭރު އަޅުކަންކޮށް އުޅުނީ ގަހަކަށެވެ. މުދާ ޤާފިލާތަކަށް އަރައިގަނެ، މަގުފޭރި އުޅުމާ މިނެކިރުމުގައި އޮޅުވާލާ، މަކަރާ ހީލަތްހެދުމުގައި އަރައިތިބިބައެއްކަމުގައި މަދްޔަންގެ އަހުލުވެރީން އޭރުވިއެވެ.


ޝުޢައިބުގެފާނަކީ މަދްޔަންގެ ޤަދަރުވެރި ޤަބީލާއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އަމުރުވެވިގެންވާ ކަންކަން ޤައުމުގެ މީހުންނަށް އިއްވަވައި، މަގުފޭރުންފަދަ މިނެކިރުމުގައި ހީލަތްހެދުންފަދަ މުޑުދާރު ޢަމަލުތައް ދޫކޮށްލުމަށް ބާރުއަޅުއްވަވާ ރިވެތި ވަޢުޒާއި ނަޞޭޙަތްތައް އިއްވެވިއެވެ.


ނަމަވެސް މަދްޔަންގެ އަހުލުވެރީންކުރެ ގިނަބަޔަކު ޝުޢައިބުގެފާނުގެ ދަޢުވަތަށްދިނީ ބީރުކަންފަތެކެވެ. ﷲގެ ހެޔޮރަޙްމަތްފުޅުން މަދްޔަންގެ އަހުލުވެރީންނަކީ ޢަދަދުގިނަ، ނިއްމަތްތައް ގިނަ ބައެއްކަމުގައިލައްވާފައިވާކަން، ޝުޢައިބުގެފާނު ހަނދުމަކޮށްދެއްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެމީހުން އެކަލޭގެފާނަށްކުރަނީ ފުރައްސާރައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާތީ އެކަމަށް މަލާމާތްކޮށް، އެކަލޭގެފާނު ﷲ ހަނދުމަކުރައްވާ ކީރިތިކުރައްވާތީ ކަލޭގެފާނީ ބަލިކަށި ފިނޑިއެކޭ ބުނެ، އެކަލޭގެފާނަށް އެކިޒާތުގެ ގޯނާތަކާއި ދުއްތުރާތައްކޮށް މަދްޔަންގެ އަހުލުވެރީން ބޮޑާވެގަތެވެ. އެއުރެންނާ، ޝުޢައިބުގެފާނާއިދެމެދު ވަނީ ފަރުދާއެއް ލެވިގެންކަމަށާއި، ދުވަހަކުވެސް އީމާނެއްނުވާނެކަމަށް އެއުރެން ދަންނަވައި އުޅުނޫއެވެ. ކަލޭގެފާނަކީ ޤަދަރުވެރި ޤަބީލާއެއްގެ ބޭކަލެއްނޫންނަމަ ކަލޭގެފާނު މިހާރު ރަޖަމުކޮށްފީމުހޭ ބުނެ ތަފާތު އިންޒާރުތައްދިނޫއެވެ.


ޝުޢައިބުގެފާނާއި، އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތަށް އީމާންވީ މަދުމީސްކޮޅު، ޤައުމުގެ ތެރޭގައި އެކަހެރިވެ، ބާކީވެ، ކާފިރުކަންމަތީ ތިބި މީހުންގެ ދުއްތުރާތައް އިންތިހާއަށްދިއުމުން، ﷲގެ ޢަޒާބެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ބިރުނުގަންނަނީތޯ، ޤައުމުގެ މީހުންކުރެން ޝުޢައިބުގެފާނު ސުވާލުކުރައްވައެވެ. ޖަވާބުގައި އެމީހުން ދަންނަވަނީ، އެފަދަ ޢަޒާބެއް ނިކަން ގެންނަވާބައްލަވާށޭއެވެ. މި ދަރަޖައަށް ކާފިރުވީ މީސްތަކުންގެ ބަސްމަގު ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމުން، އީމާންވެތިބި މީސްކޮޅާއި، ކާފަރުންގެ ބައިގަނޑާއި ދެމެދު، އިންސާފުގެމަގުން ކަންކަން ނިންމަވައިދެއްވުންއެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ޝުޢައިބުގެފާނު ދުޢާދެންނެވިއެވެ. އަދި ﷲގެ ނަޞްރަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.


މަދްޔަންގެ ސަހަރުގައިތިބި ކާފިރުވީ މީސްތަކުންގެމައްޗަށް ﷲ ފޮނުއްވެވީ، އެކިބާވަތުގެ ޢަޒާބުތަކެކެވެ. މިޢަޒާބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ހޫނު އާދަޔާޚިލާފަށް ގަދަވެ، އެއްވެސް ހިޔަލެއް ނެތި، ވައިރޯޅި މުޅީންހިނދި، 7 ދުވަސް ދެމިއޮތެވެ. ދެން ﷲގެ އަމުރުފުޅަށް ބިންގަނޑަށް އައި ގަދަފަދަ ހެލުންގަނޑަކާއިއެކު ކާފިރުންގެ ފުރާނަތައް އެއުރެންގެ ހަށިތަކުން ލުހި، ފުރާނަނެތް މަސްގަނޑުތަކެއްގެގޮތުގައި އެއުރެން ބަދަލުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. މި ޢަޒާބުގެ ނުރައްކަލުން، ޝުޢައިބުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީ މީސްތަކުން ﷲ ނަޖާކުރެއްވިއެވެ.

ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]