ޝާހުރުކް ޚާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޝާހުރުކް ޚާން

ޝާހުރުކް ޚާން ( އުފަންވެފައިވަނީ 2 ނޮވެމްބަރު، 1965 ) އަކީ މަޝްހޫރު ހިންދީ ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އަދި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރެއް ވެސް މެއެވެ. އަދި ޓެލެވިޒަން ހޮސްޓް ކުރާ ފަރާތެއް ވެސް މެއެވެ.


އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިލްމީ ހަޔާތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޓެލެވިޒަން ހޮސްޓެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިލްމް ފެއަރ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1993 - ބެސްޓް ޑެބިއުޓް ( ދީވާނާ )
 • 1994 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ބާޒީގަރު )
 • 1994 - ކްރިޓިކްސް އެވޯޑް ފޮރ ބެސްޓް ޕާފޮމެންސް ( ކަބީހާ ކަބީނާ )
 • 1995 - ބެސްޓް ވިލަން ( އަންޖާމް )
 • 1996 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާއޭގޭ )
 • 1998 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދިލްތޯ ޕާގަލްހޭ )
 • 1999 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ކުޗްކުޗް ހޯތާހޭ )
 • 2001 - ކްރިޓިކްސް އެވޯޑް ފޮރ ބެސްޓް ޕާފޮމެންސް ( މުހައްބަތޭން )
 • 2003 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދޭވްދާސް )
 • 2005 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ސްވާދޭސް )
 • 2008 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ޗަކްދޭ އިންޑިޔާ )

ފިލްމް ފެއަރ ޚާއްޞަ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2002 - ފިލްމް ފެއަރ ސްޕެޝަލް އެވޯޑް ސްވިސް ކޮންސިއުލޭޓް ޓްރޮފީ
 • 2004 - ފިލްމް ފެއަރ ޕަވަރ އެވޯޑް
 • 2005 - ފިލްމް ފެއަރ ޕަވަރ އެވޯޑް

ސްޓާރ ސްކްރީން އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1995 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ރާމް ޖާނޭ )
 • 1996 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާއޭގޭ )
 • 2002 - ޖޯޅީ ނަމްބަރ-1 ކާޖޮލް އާއެކު ( ކަބީ ޚުޝީ ކަބީ ޣަމް )
 • 2003 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދޭވް ދާސް )
 • 2003 - ޖޯޅީ ނަމްބަރ-1 އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއެކު ( ދޭވްދާސް )
 • 2005 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ވީރު ޒާރާ )
 • 2005 - ޖޯޅީ ނަމްބަރ-1 ޕްރިތީޒިންތާ އާއެކު ( ވީރު ޒާރާ )
 • 2007 - ޖޯޅީ ނަމްބަރ-1 ރާނީ މުކަރުޖީ އާއެކު ( ކަބީ އަލްވިދާނާ ކެހެނާ )
 • 2008 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ޗަކްދޭ އިންޑިޔާ )
 • 2008 - ޖޯޅީ ނަމްބަރ-1 ދީޕިކާ ޕުޑުކޯނޭ އާއެކު ( އޯމް ޝާންތީ އޯމް )

އައިފާ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1999 - މޮސްޓް ޕޮޕިއުލަރ އެކްޓަރ އޮފް ދަ ޔިއަރ
 • 2003 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދޭވް ދާސް )
 • 2005 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ވީރު ޒާރާ )

އެއިފާ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2001 - ކްރިޓިކްސް ބެސްޓް އެކްޓަރ ( އަޝޯކާ )
 • 2001 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ކަބީ ޚުޝީ ކަބީ ޣަމް )
 • 2004 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ވީރު ޒާރާ )

ޒީސިނެ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1998 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދިލްތޯ ޕާގަލް ހޭ )
 • 1999 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ކުޗްކުޗް ހޯތާހޭ )
 • 2003 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދޭވް ދާސް )
 • 2004 - ސްޕަރ ސްޓާރ އޮފް ދަ ޔިއަރ ( ކަލްހޯނަހޯ )
 • 2005 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ވީރު ޒާރާ )
 • 2007 - ފަން ސިނަމާ އެންޓަޓެއިނަރ އޮފް ދަ ޔިއަރ ( ޑޮން )

ޒީގޯލްޑް ބޮލީވުޑް އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1998 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ކުޗްކުޗް ހޯތާހޭ )
 • 1998 - ބެސްޓް އެކްޓަރ އިން ސެންސޭސަނަލް ރޯލް ( ދިލް ސޭ )
 • 2002 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދޭވްދާސް )
 • 2004 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ވީރު ޒާރާ )

ސަންސުއީ ވިވާރސް ޗޮއިސް މޫވީ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1997 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދިލްތޯ ޕާގަލްހޭ )
 • 1998 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ކުޗްކުޗް ހޯތާހޭ )
 • 2000 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( މުހައްބަތޭން )
 • 2001 - ޖޫރީ ބެސްޓް އެކްޓަރ ( އަޝޯކާ )
 • 2002 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދޭވްދާސް )
 • 2003 - ޖޫރީ ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ކަލްހޯނަހޯ )

ބޮލީވުޑް މޫވީ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1999 - މޮސްޓް ސެންސޭސަނަލް އެކްޓަރ ( ދިލްސޭ )
 • 1999 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ކުޗްކުޗް ހޯތާހޭ )
 • 2003 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދޭވް ދާސް )
 • 2005 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ވީރު ޒާރާ )


ޖީފާ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2004 - މޮސްޓް ސާރޗެޑް މޭލް އެކްޓަރ އޮން އިންޓަނެޓް
 • 2004 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ސްވާދޭސް )
 • 2004 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ވީރު ޒާރާ )
 • 2004 - ބެސްޓް ފިލްމް - ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓެއިމަންޓް ( މޭހޫނާ )

ސްޓާރ ސަބްސޭ ފޭވަރިޓް ކޯން އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2004 - ސަބްސޭ ފޭވަރިޓް އެކްޓަރ
 • 2005 - ސަބްސޭ ފޭވަރިޓް އެކްޓަރ
 • 2006 - ސަބްސޭ ފޭވަރިޓް އެކްޓަރ
 • 2007 - ސަބްސޭ ފޭވަރިޓް އެކްޓަރ
 • 2008 - ސަބްސޭ ފޭވަރިޓް އެކްޓަރ

ރޫޕާ ސިނެގިއަރސް އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1995 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާއޭގޭ )
 • 1998 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ކުޗްކުޗް ހޯތާހޭ )
 • 2000 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( މުހައްބަތޭން )
 • 2001 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ކަބީ ޚުޝީ ކަބީ ޣަމް )
 • 2001 - ކްރިޓިކްސް ބެސްޓް އެކްޓަރ ( އަޝޯކާ )
 • 2002 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދޭވްދާސް )
 • 2004 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( މެއި ހޫނާ )
 • 2004 - ކްރިޓިކްސް ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ވީރު ޒާރާ )
 • 2004 - ބެސްޓް ފިލްމް - މެއި ހޫނާ( ޝާހުގެ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓެއިންމަންޓް )
 • 2004 - ޖަޖުން ހޮވި ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ސްވާދޭސް )

ގައުމީ ޝަރަފްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1997 - ބެސްޓް އިންޑިއަން ސިޓިޒަން އެވޯޑް
 • 2002 - ރަޖީވް ގާންދީ އެވޯޑް ފޯރ އެކްސެލެންސް އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް އެންޓަޓެއިންމަންޓް
 • 2005 - ޕަދުމާ ޝްރީ އެވޯޑް - އިންޑިޔާގައި ދެވޭ 4 ވަނަ އަށް އެންމެ މަތި އެވޯޑް

ޕްލެނެޓް ބޮލީވުޑް ޕީޕަލް ޗޮއިސް މޫވީ އެވޯޑް އޮން އިންޓަރނެޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2000 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( މުހައްބަތޭން )
 • 2001 - ބެސްޓް އާޓް ފިލްމް - ޑްރީމްޒް އަންލިމިޓެޑް ( އަޝޯކާ )
 • 2002 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ދޭވްދާސް )
 • 2004 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ވީރު ޒާރާ / ސްވާ ދޭސް )

ފިލްމް ކެފޭ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2004 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ސްވާދޭސް )
 • 2007 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ޗަކްދޭ އިންޑިޔާ )

އެމްޓީވީ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2003 - ބެސްޓް މޭލް ޕާރޕޯމާރ އިން އަ ސޮންގް ( ތައުބާ ތުމާރޭ ޔޭ އިޝާރޭ - ޗަލްތޭ ޗަލްތޭ )
 • 2005 - ޔޫތު އައިކަން

އެހެނިހެން އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1999 - ބެސްޓް އެކްޓަރ - އަޝިރުވާދު އެވޯޑް ( ކުޗްކުޗް ހޯތާހޭ )
 • 2000 - ބެސްޓް އެކްޓަރ - އަޖުފާ އެވޯޑް ( މުބައްބަތޭން )
 • 2001 - ބެސްޓް އެކްޓަރ - ބޮލީވުޑް އޮން ވެބް އެވޯޑް ( ކަބީ ޚުޝީ ކަބީ ޣަމް )
 • 2002 - ބެސްޓް އެކްޓަރ - ޑިޒްނީ ކިޑްސް ޗެނަލް އެވޯޑް ( ދޭވްދާސް )
 • 2004 - ބެސްޓް އެކްޓަރ - ސްޕޯޓްސް ވޯލްޑް ފިލްމް އެވޯޑް ( ވީރު ޒާރާ )
 • 2004 - ބެސްޓް އެކްޓަރ - އިންޑިޔާ އެފްއެމް.ކޮމް ޕީޕަލް ޗޮއިސް މޫވީ އެވޯޑް ( ވީރު ޒާރާ )
 • 2005 - ބެސްޓް އެކްޓަރ ސިންގަރ - ސަހާރާ ވަން ސަންގީތު އެވޯޑް ( އަޕުން ބޯލާ - ޖޯޝް )

ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2001 - ސެކްސިއެސްޓް މޭން އިން އޭޝިޔާ - ޖޭޑް މެގަޒިން
 • 2003 - އެސްޓީ ކޮލަމްބަސް ސްކޫލް ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑް
 • 2004 - ބޮލީވުޑް ސްޓާރ އޮފް ދަ ޑިކޭޑް - އޭޝިއަން ގިލްޑް އެވޯޑް
 • 2004 - ޕެޕްސީ ސަބްސޭ ފާވަރިޓް ސްޓާރ އޮފް ދަ ޔިއަރ
 • 2004 - އެފް އެވޯޑްސް ފޯރ އެކްސެލެންސް އިން އިންޑިއަން ފެޝަން ސެލެބްރިޓި މޮޑެލް އޮފް ދަ ޔިއަރ
 • 2004 - ޗުޓޯންކާ ފަންޑާ އެވޯޑް
 • 2004 - ސަބްސޭ ތޭޒް ޕާސަނަލިޓީ އޮފް ދަ ޔިއަރ އެވޯޑް
 • 2004 - އެމްއެސްއެން ސާރޗް ޕާސަނަލިޓީ އޮފް ދަ ޔިއަރ


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމްގެ ނަން ފިލްމްގައި ކިޔާ ނަން ނޯޓް
1992 ދީވާނާ ރާޖާ ސަހާއީ Winner, ފިލްމް ފެއަރ ބެސްޓް ޑެބިއުޓް އެވޯޑް ލިބުނު
ޗަމަތުކާރު ސުންދަރު ސްރިވާސްތާވް
ރާޖޫ ބަންގަޔާ ޖެންޓަލްމޭން ރާޖުމަތޫރު
ދިލް އާސްނާ ހޭ ކަރަން
1993 މާޔާ މޭމްސާބް ލަލިތު ކުމާރު
ކިންގް އަންކަލް އަނިލް
ބާޒީގަރު އަޖޭ ޝަރުމާ / ވިކީ މަލްހޮތްރާ Winner, ފިލްމް ފެއަރ ބެސްޓް އެކްޓަރ އެވޯޑް ލިބުނު
ޑަރް ރާހުލް މެހްރާ Nominated, ފިލްމް ފެއަރ ބެސްޓް ވިލަން އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވި
1994 ކަބީހާ ކަބީނާ Sunil Winner, Filmfare Critics Award for Best Performance
Nominated, Filmfare Best Actor Award
އަންޖާމް Vijay Agnihotri Winner, Filmfare Best Villain Award
1995 ކަރަން އަރުޖުން Arjun Singh/Vijay
ޒަމާނާ ދީވާނާ Rahul Malhotra
ގުއްޑޫ Guddu Bahadur
އޯ ޑާލިންގް ޔޭހޭ އިންޑިޔާ Hero
ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާޔޭގޭ Raj Malhotra Winner, Filmfare Best Actor Award
ރާމް ޖާނޭ Ram Jaane
ތްރީމުރުތީ Romi Singh/Bholey
1996 އިންގްލިޝް ބާބޫ ދޭސީ މޭން Vikram/Hari/Gopal Mayur
ޗާހަތު Roop Rathore
އާރމީ Arjun Special appearance
ދުޝްމަން ދުނިޔާކާ Badru
1997 ގުޑުގުޑީ Special appearance
ކޮއިލާ Shanker
ޔޭސް ބޮސް Rahul Joshi Nominated, Filmfare Best Actor Award
ޕަރުދޭސް Arjun Saagar
ދިލްތޯ ޕާގަލްހޭ Rahul Winner, Filmfare Best Actor Award
1998 ޑުޕްލިކޭޓް Bablu Chaudhry/Manu Dada Nominated, Filmfare Best Villain Award
އަޗާނަކް Himself Special appearance
ދިލްސޭ Amarkant Varma Dubbed into Tamil as Uyire
Dubbed into Telugu as Prema Tho
ކުޗްކުޗް ހޯތާހޭ Rahul Khanna Winner, Filmfare Best Actor Award
1999 ބާދު ޝާހް Raj 'Baadshah'Heera Nominated, Filmfare Best Comedian Award
2000 ފިރުބީ ދިލްހޭ ހިންދުސްތާނީ Ajay Bakshi
Hey Ram Amjad Ali Khan Simultaneously made into Tamil as Hey Ram
India's official entry to the Oscars
Josh Max
Har Dil Jo Pyar Karega Rahul Special appearance
Mohabbatein Raj Aryan Malhotra Winner, Filmfare Critics Award for Best Performance
Nominated, Filmfare Best Actor Award
Gaja Gamini Shahrukh Special appearance
2001 One 2 Ka 4 Arun Verma
Asoka Asoka Dubbed into Tamil as Samrat Ashoka
Kabhi Khushi Kabhie Gham Rahul Raichand Nominated, Filmfare Best Actor Award
2002 Hum Tumhare Hain Sanam Gopal
Devdas Devdas Mukherjee Winner, Filmfare Best Actor Award
India's official entry to the Oscars
Shakti: The Power Jaisingh Special appearance
Saathiya Yeshwant Rao Special appearance
2003 Chalte Chalte Raj Mathur
Kal Ho Naa Ho Aman Mathur Nominated, Filmfare Best Actor Award
2004 Yeh Lamhe Judaai Ke Dushant
Main Hoon Na Maj. Ram Prasad Sharma Nominated, Filmfare Best Actor Award
Veer-Zaara Veer Pratap Singh Nominated, Filmfare Best Actor Award
Swades Mohan Bhargava Winner, Filmfare Best Actor Award
Dubbed into Tamil as Desam
2005 Kuch Meetha Ho Jaaye Himself Special appearance
Kaal Special appearance in song Kaal Dhamaal
Silsiilay Sutradhar Special appearance
Paheli Kishen/The Ghost India's official entry to the Oscars
The Inner and Outer World of Shah Rukh Khan Himself (Biopic) Documentary directed by British-based author and director Nasreen Munni Kabir
2006 Alag Special appearance in song Sabse Alag
Kabhi Alvida Naa Kehna Dev Saran Nominated, Filmfare Best Actor Award
Don - The Chase Begins Again Don/Vijay Nominated, Filmfare Best Actor Award
I See You Special appearance in song Subah Subah
2007 Chak De India Kabir Khan Winner, Filmfare Best Actor Award
ހޭބޭބީ Raj Malhotra Special appearance in song Mast Kalandar
އޯމް ޝާންތީ އޯމް Om Prakash Makhija/Om Kapoor Nominated, Filmfare Best Actor Award
2008 ބޫޓް ނަތު Special appearance
ދުލްހާ މިލްގަޔާ Raj
ކްރޭޒީ ފޯރ Special appearance (item number)
Rab Ne Bana Di Jodi Pre-production

ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސްޓަންޓް ޑައިރެކްޓަރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޓީވީ އިން ފެނިގެންދިޔަ ރޯލްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]