Jump to content

ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް (އިނގިރޭސި ބަހުން: sexually transmitted disease)ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި އެކަކު ގައިން އަނެކަކުގެ ގަޔަށް ވާޞިލްވާ ބަލިތަކެކެވެ.

ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބެކްޓީރިޔާގެ ސަބަބުންޖެހޭ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ފަންގަސްގެ ސަބަބުންޖެހޭ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވައިރަސްގެ ސަބަބުންޖެހޭ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޕެރަސައިޓްގެ ސަބަބުންޖެހޭ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]