ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Sexually transmitted disease)ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި އެކަކު ގައިން އަނެކަކުގެ ގަޔަށް ވާޞިލްވާ ބަލިތަކެކެވެ.


ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބެކްޓީރިޔާގެ ސަބަބުންޖެހޭ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ފަންގަސްގެ ސަބަބުންޖެހޭ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވައިރަސްގެ ސަބަބުންޖެހޭ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޕެރަސައިޓްގެ ސަބަބުންޖެހޭ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]