Jump to content

ޖަޔާ ބަދޫރީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖަޔާ ބަދޫރީ ބައްޗަން ( އުފަންވެފައިވަނީ 9 އެޕްރީލް 1948 ގައި އިންޑިޔާގެ ޖަބަލްޕޫރު ގައި ) އަކީ ހިންދީ ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާ އަކީ ފިލްމް އަދި ޓެލެވިޒަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިޔާއިން ތައުލީމް ޙާޞިލްކުރި ދަރިވަރެކެވެ. ޖަޔާ އަކީ ފިލްމީ ތަރި އަމީތާބް ބައްޗަން ގެ އަނބިމީހާ އެވެ. އަދި އެކްޓަރ އަބީޝެކް ބައްޗަން ގެ މަންމަ އެވެ.

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޖަޔާ ބައްޗަން ގެ އަންހެނުންނަކީ އަމީތާބް ބައްޗަން އެވެ.އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ޖަޔާ ބަދޫރީގެ ކައިވެނީ 3 ޖޫން 1973 ގައެވެ. މި ދެމަފިރިންނަށް ދެކުދިން ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ސްވޭތާ ބައްޗަން އަދި ފިލްމީ ތަރި އަބީޝެކް ބައްޗަން އެވެ. ސްވޭތާ އިނދެގެން އުޅެނީ އިންޑިޔާ އެސްކޮޓް ގުރޫޕްގެ ވެރިފަރާތް ރާޖަން ނަންދާ އަދި ރާޖު ކަޕޫރުގެ ދަރި ނީޓޫ ކަޕޫރުގެ ދަރި ނިޚިލް ނަންދާ އާއެވެ. އަބީޝެކް ބައްޗަން ގެ އަންހެނުންނަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ރީތީގެ ރާނީ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އެވެ.ފިލްމީ ޙަޔާތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިޔާސީ ޙަޔާތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިލްމް ފެއަރ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1974 - ބެސްޓް އެކްޓްރެސް( އަބީމާން )
 • 1975 - ބެސްޓް އެކްޓްރެސް( ކޮރާ ކާގަޒް )
 • 1980 - ބެސްޓް އެކްޓްރެސް( ނޯކަރު )
 • 2001 - ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް( ފިޒާ )
 • 2002 - ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް( ކަބީޚުޝީ ކަބީޣަމް )
 • 2004 - ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް( ކަލްހޯނަހޯ )
 • 2007 - ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް

އައިފާ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2001 - ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް( ފިޒާ )
 • 2002 - ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް( ކަބީޚުޝީ ކަބީޣަމް )
 • 2004 - ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް( ކަލްހޯނަހޯ )

ސަންސުއީ ވިވާރސް ޗޮއިސް އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2002 - ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް( ކަބީޚުޝީ ކަބީޣަމް )
 • 2004 - ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް

އެހެނިހެން އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ޕަދުމާ ޝްރީ އެވޯޑް
 • ޔޭޝް ބާރަތީ ސަމަން އެވޯޑްކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]