ޕަލްސް ޕްރެޝަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޕަލްސް ޕްރެޝަރު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Pulse Pressure)އަކީ ލޭގެ ސިސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު އާއި ، ޑަޔަސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު އާއި ދެމެދުގައި ހުންނަ ތަފާތެވެ. އާންމުކޮށް ބަލާ އުޞޫލުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބަލާލުމަށްފަހު ފަސޭހަކަމާއެކު ޕަލްސް ޕްރެޝަރ ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ.

ޕަލްސް ޕްރެޝަރު 20 މިލިމީޓަރ މާކަރީ އަށްވުރެ ދަށްވުމަކީ ވެސް ކުދި ލޭހޮޅިތަކުގައި ހުންނަ ލެއިން ފެނުގެ ބައި ނުވަތަ ޕްލާޒްމާ ބޭރުވާން ފެއްޓުމުން ފެންނަ އަލާމާ ތެކެވެ.


ޕަލްސް ޕްރެޝަރު ބަލާނެގޮތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޕަލްސް ޕްރެޝަރު ބެލުމަށް ހަދާނެ ގޮތަކީ ސިސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު އިން ޑަޔަސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު ކަނޑާލާނީ އެވެ. މިސާލަކަށް ސިސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު އަކީ 120 ކަމަށް ބަލަމާ ހިގާށެވެ. އަދި ޑަޔަސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު އަކީ 80 ކަމަށް ބަލަމާ ހިގާށެވެ. އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ 120 އިން 80 ކަނޑާލުމުން އަންނާނީ 20 އެވެ. މާނައަކީ އެމީހެއްގެ ޕަލްސް ޕްރެޝަރު އަކީ 20 މިލިމީޓަރު މާކަރީ އެވެ.