Jump to content

ޒަކަރިއްޔާގެފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޒަކަރިއްޔާގެފާނަކީ ﷲ ގެ ނަބީ އެކެވެ. މިކަން ކީރިތި ޤުރުޢާނުގައި ވެސް ބަޔާން ވެވިގެންވެއެވެ. އިބްރާހީމްގެފާނުގެ، އިސްޙާޤްގެފާނުގެ، ޔަޢްޤޫބްގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުން ﷲ ފޮނުއްވެވި ޠާހިރު، އަޅުވެރި ނަބީބޭބޭކަލުންކުރެ، އެއްބޭކަލަކީ، ޒަކަރިއްޔާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރެއްވެވި މަސައްކަތްޕުޅަކީ ވަޑާންކުރެއްވުމެވެ.

ސިލްސިލާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން

އިސްލާމް


ޢަޤީދާ

 • ތައުހީދް
މުޙައްމަދުގެފާނު • ރަސޫލުންނާއި ނަބީން

ރުކުންތައް

ޝަހާދަތް • ނަމާދު
ރޯދަ • ޒަކާތް • ޙައްޖު

އަސްލުތައް އަދި ޝަރީޢާ

ޤުރުއާން • ސުންނަތް • ޙަދީޘް
ފިޤުހު • ޝަރީޢާ • ކަލާމް • ތަޞައްވުފް

ތާރީޚް އަދި ލީޑަރުން

ޘަޤާފަތް އަދިމުޖުތަމަޢު

ކިޔެވުން • ހައިވާނުން • ފަންނުވެރިކަން
ކަލަންޑަރު • ކުޑަކުދިން
ޤައުމުތައް • ޢީދު
މިސްކިތް • ފަލްސަފާ
ޢުލޫމް • އަންހެނުން
ސިޔާސަތު • ދަޢުވާ

އިސްލާމި ނެރު
 v  d  e 


ޒަކަރިއްޔާ ޢަލައިހިއްސަލާމް މުސްކުޅިފުޅުވެވަޑައިގެން، އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް މުސްކުޅިފުޅުވެވަޑައިގަތުމާއި ހަމައަށްވެސް، ދަރިކަލެއްގެ ނިޢްމަތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދެއްވަވާނޭ ވަގުތަކަށް ކެތްތެރިކަމާއިއެކު އިންތިޒާރުކުރެއްވިއެވެ.


ދަރިކަލެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ޒަކަރިއްޔާގެފާނު ހުންނަވަނިކޮށް، ޒަކަރިއްޔާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނާއިއެކު ﷲގެ ދަޢްވަތުފަތުރުއްވަވާ ޢިލްމުވެރި ދަންނަބޭކަލުންގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް، ތުއްޕުޅު އަންހެން ބޭކަނބަލަކު، ތަރުބިއްޔަތުކުރެއްވުމާއި، ބެލެހެއްޓެވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހުށަހެޅުނެވެ. އެ އަންހެން ބޭކަނބަލަކީ، މަރްޔަމްގެފާނެވެ.


މަރްޔަމްގެފާނު ބަލަހައްޓަވާ، ތަރުބިއްޔަތުކުރެއްވުމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ، ކޮން ބޭކަލެއްތޯ ބެއްލެވުމަށް މިހުރިހާ ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލެވުނު ޤުރުޢަތުން އެއީ ޒަކަރިއްޔާގެފާނުކަމުގައިވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ޤުރުޢަތުގައި، ހުރިހާ ދަންނަބޭކަލުންގެ ގަލަންކޮޅުތައް ކޯރެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލާލައްވާ، ކޯރުގެ އޮޔާއި އިދިކޮޅަށްދަތުރުކުރާ ޤަލަމުގެ ވެރިއަކީ، މަރްޔަމްގެފާނު ތަރުބިއްޔަތުކުރެެއްވުމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ހިނދު އެ ޤުރުޢަތުންވެސް އިޚްތިޔާރުކުރެއްވުނީ ޒަކަރިއްޔާގެފާނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ޤުރުޢަތެއްގައިވެސް އިޚްތިޔާރުކުރެއްވުނީ ހަމަ އެކަލޭގެފާނެވެ.


މަރްޔަމްގެފާނު ބެލެހެއްޓެވުމާއި ތަރުބިއްޔަތުކުރެއްވުމާއި ޒަކަރިއްޔާގެފާނު ޙަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވިއިރު، ފެނިވަޑައިގަތް އެންމެ ޙައިރާންފުޅުވަނިވި މަންޒަރަކީ، މަރްޔަމްގެފާނު ހުންނަވާ މިޙްރާބަށް ޒަކަރިއްޔާގެފާނު ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް، އެކަމަނާއަށްޓަކައި ރިޒްޤު ( ކާބޯތަކެތީގެ ) އެކި ބާވަތްތައް ޙާޒިރުކުރެވިފައި ހުންނާތީ ފެނިވަޑައިގަތުމެވެ. މިއީ ކޮންތަނަކުން ކިހިނެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެއްޗެއްތޯ، ޒަކަރިއްޔާގެފާނު ސުވާލުކުރެއްވިހިނދު މަރްޔަމްގެފާނުގެ ޖަވާބަކަށްވީ، އެއީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދެއްވަވާ ރިޒްޤެއްކަމުގައި ވިދާޅުވުމެވެ.


މަރްޔަމްގެފާނަށް، އެކަމަނާގެ އެއްވެސް ބާރަކާއި އިޚްތިޔާރެއް މެދުވެރިވުމަކާނުލައި ރިޒްޤުދެއްވާފަދައިން، ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދަރިކަލަކުދެއްވުމަށްވެސް ﷲ ކުޅަދުންވަންތައޭ، އެހިނދު ޒަކަރިއްޔާގެފާނު ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑައިގަނެއެވެ. އަދި އެހިނދުންފެށިގެން ދަރިކަލަކަށް އެދިވަޑައިގެން ދުޢާދެންނެވުން އެކަލޭގެފާނު ގިނަކުރެއްވިއެވެ.


ޒަކަރިއްޔާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ މިޙްރާބުގައި އަޅުކަމުގައި ޤާއިމްވެވަޑައިގެން ހުންވަނިކޮށް ދަރިކަލެއްގެ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުގެ ނިދާ، މަލާއިކަތްބޭކަލުން، ޒަކަރިއްޔާގެފާނަށް އިއްވަވައެވެ. މި އުފާވެރި ޚަބަރާއިއެކު، ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތް ޙައިރާންކަމުގައި، ތިމަންކަލޭގެފާނާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މުސްކުޅިކަމުގެ ޙާލަތުގައިވަނިކޮށް، ދަރިކަލަކުދެއްވަނީ ކޮންފަދައަކުންތޯއޭ، އެކަލޭގެފާނު ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ. އެހިނދު މަލާއިކަތްބޭކަލުން ނިދާއިއްވެވީ، ކަލޭގެފާނު ނެތުމުގެތެރެއިން ވުޖޫދުކުރެއްވިފަދައިން، ކަލޭގެފާނަށް ދަރިކަލަކު ރޯދިކޮށްދެއްވުން ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ނުހަނު ފަސޭހަވެވޮޑިގެންވާކަމަށެވެ. އަދި އެދަރިކަލަކީ ޞާލިޙް ދަރިކަލެއްކަމަށާއި، ނަންފުޅަކީ ޔަޙްޔާ ކަމަށްވެސް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވިއެވެ.


ޒަކަރިއްޔާގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން އާލާސްވެއިންނަވާ، ޔަޙްޔާގެފާނާއިގެން ރައްކާވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ޔަހްޔާގެފާނު ތުއްޕުޅު އިރުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ޙިކްމަތްތެރިކަމާއި ޢިލްމު ﷲ ދެއްވެވިއެވެ. އަދި ނަބިއްޔަކުކަމުގަޔާއި ޞާލިޙްއަލަކުކަމުގައި ލެއްވިއެވެ.


ޒަކަރިއްޔާގެފާނުގެ ބެލެހެއްޓެވުމުގެދަށުން ތަރުބިއްޔަތު ލިބިވަޑައިގަތް މަރްޔަމްގެފާނަކީ، ﷲ ޚަލްޤުކުރެއްވި އެންމެހާ އަންހެންތަކުންކުރެ، އެންމެ ޠާހިރު، އެންމެ މާތް އަންހެން ކަމަނާއެވެ. މިކަން ކީރިތިޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. ކީރިތިރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުތަކުން ސާބތިވާގޮތުގައި ﷲ ޚަލްޤުކުރެއްވި އެންމެ ޠާހިރު، އެންމެ މާތް 4 އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަކީ، މަރްޔަމްގެފާނާއި، ފިރްޢައުނުގެ އަނބިކަނބަލުން އާސިޔަތުގެފާނާއި، އުއްމުލް މުއުމިނީން ޚަދީޖަތުގެފާނާއި، ކީރިތިރަސޫލާގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠިމަތުގެފާނެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]