ޑޭންޓް ބެސްކޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޑޭންޓް ބެސްކޯ
DanteBasco.jpg
އުފަންވީ (1975-08-09) އޯގަސްޓް 9, 1975 (46 އަހަރު )
ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރޯލްތައް ހުކް ގައި ރުފިއޯގެ ބައި، އެމެރިކަން ޑްރެގަން: ޖޭކް ލޯންގް ގައި
ޖޭކް ލޯންގ (އަޑު އަޅާފައިވާ) ބައެއް،
ޕްރިންސް ޒުކޯ (އަޑު އަޅާފައިވާ) ބައެއް އެވަޓަރ: ދަ ލާސްޓް އެއަރ ބެންޑަރ


ޑޭންޓް ބެސްކޯ އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. ޑޭންޓް އުފަންވެފައިވަނީ އޯގަސްޓް 29 1975 ގައެވެ. މީނާ އަކީ ޑެރިއޯން ބެސްކޯ، ޑެރެކް ބެސްކޯ، އަދި ޑަޔޯން ބެސްކޯ ގެ ބޭބެ އެކެވެ.


ފިލްމޯގްރަފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމުގެ ނަން ރޯލް
2009 ލީލޯ އެންޑް ސްޓިޗް ޑޭވިޑް
2006 ޓޭކް ދަ ލީޑް ރޭމޯސް
2003 ލަވް ޑޯންޓް ކޯސްޓް އަ ތިންގް ސްޕޯކަން ވޯރޑް އާރޓިސްޓް
ބައިކަރ ބޯއިޒް ފިލީ
ނޭކެޑް ބްރައުން މެން ޑޭންޓް
2001 އެކްސްޓްރީމް ޑޭއިޒް ކޯރޭއި އެން ޖީ
2000 ދަ ޑީބަޓް ބެން މަރކެޑޯ
1999 ބަޓް އައިމް އަ ޗިއަރ ލީޑަރ ޑޮލްފް
1997 ފޭކިންގ ޑަ ފަންކް ޖޫލިއަން ލީ
1995 ފަސްޓް އޮފް ދަ ނޯތް ސްޓަރ ބެޓް
އަ ގޫފީ މޫވީ އެޑިޝަނަލް ވޮއިސަސް
1991 ހޫކް ރޫފިއޯ، ކިންގ އޮފް ދަ ލޮސްޓް ބޯއިޒް
ދަ ޕަރފެކްޓް ވެ ޖިމީ ހޯ
1988 މޫން ވޯލކަރ


ފައިލު:Zuko Season2.png
As the exiled Prince Zuko.


ޓީވީ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމުގެ ނަން ރޯލް އިތުރު މައުލޫމާތު
2007 ސުއިޓް ލައިފް އޮފް ޒެކް އެންޑް ކޯޑީ މެޑްރިޑް އެޕިސޯޑް "ދަ ސުއިޓް ލައިފް ގޯސް ހޮލީވުޑް"
2006 Entourage ފުކިޖަމާ އެޕިސޯޑް "ވަޓް އަބައުޓް ބޮބް؟"
2005-2008 އެވަޓަރ: ދަ ލާސްޓް އެއަރ ބެންޑަރ ޕްރިންސް ޒުކޯ (އަޑު) (މުހިންމު ޝަހްސިއްޔަތު)
2005-2007 American Dragon: Jake Long Jake Long (voice) (main character)

Jake Long

2005 Lilo & Stitch: The Series Jake Long (voice) (one episode)
2003 Kim Possible Fukushima (voice)
2002 The Proud Family Quoc Wong (voice)
Providence Justin Kim
2001 The Chronicle Noodles
2000 The Steve Harvey Show Lee
1999 Undressed Jake
Viper Rishi Lama
1998 Promised Land Tito
Moesha Marco
Beyond Belief: Fact or Fiction Ghost of Rudi Hernandez
1996 Touched by an Angel Robbie
ނޭޝް ބްރިޖެސް ޖިމީ ޗޭންގ
1995 500 ނޭޝަންސް ހިމްސެލްފް (voice)
ދަ ފްރެޝް ޕްރިންސް އޮފް ބެލް-އައިރް ކެވިން
ހޭންގިންގ ވިތް މރ.ކޫޕަރ ސެމީ
1988, 1991 ދަ ވޮންޑަރ ޔަރސް ޖިމް ކްލާސް ކިޑް އެޑީ، ކިޑް #3
1988 ސަންޓާ ބަރބަރާ އެމެޑޯ

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]