ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސޯވިއެޓް ސޯޝަލިސްޓް ޖުމްހޫރިއްޔާތަކުގެ އިއްތިހާދު (ރޫސީބަހުން:Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик, tr. Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik) ނުވަތަ ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދު (ރޫސީބަހުން:Советский Союз, tr. Sovetsky Soyuz) އަކީ 1922 ވަނަ އަހަރާއި އާއި 1991 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު އޮތް ކޮމިއުނިސްޓް ޤައުމެކެވެ. ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދު ގެ ވެރިކަން ކުރި ޝަހަރަކީ މޮސްކޯ އެވެ. 15 ސޯޝަލިސްޓް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެން އޮތް ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރާއި އިޤްތިސާދު މުޅިން ވެސް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވަނީ އެ އިއްތިހާދު ގެ ލީޑަރެވެ.


ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދު ގެ ދިދަ
ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދު ގެ ދިދަ