Jump to content

ސުލްޠާން ޝައިޚު ޙަސަން (ހަވަނަ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސުލްޠާން ޝައިޚު ޙަސަން (ހަވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1489 ން 1492 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 895 ން 897 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 895 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އައްސުލްޠާން ޝައިޚު ޙަސަން (ހަވަނަ) ސިރީ ރާދަ ފުރަވީރު މަހާ ރަދުންނަކީ ޙަސަން ރަސްގެފާނުންގެ އަބޫބަކުރު ރަސްގެފާނުންގެ ދައިތާ ފުޅެއްގެ ބޭފުޅެކެވެ. މިރަދުންގެ ބައްޕާފުޅެއް ތާރީޚުން އެނގޭކަން ނެތެވެ. މިރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވީ 1 އަހަރާއި 9 މަސް ދުވަސް ވާންދެނެވެ. އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 897 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މަރުޖިޢުތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ޙަސަން (ހަތަރުވަނަ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން އިބްރާހީމް (ދެވަނަ)