ލޮލުގެ ހުދުކަޅީގެ މަތީގައިވާ ތުނި ދުލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ލޮލުގެ ހުދުކަޅީގެ މަތީގައިވާ ދުލި އަށް ލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ނާރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް

ލޮލުގެ ހުދުކަޅީގެ މަތީގައިވާ ތުނި ދުލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Conjunctiva) އަކީ ލޮލުގެ ހުދުކަޅި އާއި ލޮލުގެ ރަވައިގެ ތެރެއިން ލެވިފައިވާ ތުނި ދުލި ފަށަލަ އެކެވެ. މިދުލިފަށް އެކުލެވިގެންވަނީ ސެލް ތަކާއި، އޭގެ ދަށުގައިވާ ބޭސްމެންޓް މެންބްރޭން ގެ މައްޗަށެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިތާގައި ހުންނަނީ އެޕިތީލިއަލް ޓިޝޫ އެވެ.

ދަވަ، އަދި ކަރުނަ އުފައްދައިގެން ލޯ ތެތްކަން މަތީ ބެހެއްޓުމަށް މިފަށަލަ އެހީތެރި ވެދެއެވެ. ކުދިކުދި ލޮލަށް ނުފެންނަ ޖަރާސީމްތައް ހަށިގަނޑަށް ވަނުން މިފަށަލައިގެ ސަބަބުން މަނާޚޮށްދެއެވެ.