ދެވަންސޫރަ (ފިލްމް،2018)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


ދެވަންސޫރަ އަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރެވުނު ދިވެހި ފިލްމެކެވެ. މިއީ ސިއްރު މަރެއްގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ. ރިޅިޒް ކޮށްފައިވަނީ 6 ފެބުރުއަރީ 2018 ގައެވެ.

"ދެވަންސޫރަ" ގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ޔޫއްޕެ، އަލަށް ތައާރަފުވި މަރިޔަމް ޝިފާ، އަލީ އާޒިމް (ދޮންއައްޔަ)، ފާތިމަތު އާޒިފާ، އަހުމަދު ސައީދު، އަހުމަދު އީސަ (އާނަންދު)، ނާޝިދާ މުޙައްމަދު (ނާއްކޮ)، ޖާދުﷲ އިސްމާއީލް (ޖާދު) އަދި އިބްރާހީމް ޖިހާދު (ޖިމީ) ހިމެނެ އެވެ.