ފަންވަތް:Indian symbols

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އިންޑިޔާގެ ޤައުމީ ފާހަގަތައް
ދިދަ ތިރަންގަ
ނިޝާން އިންޑިޔާގެ ނިޝާން
ޤައުމީ ސަލާމް ޖަނަ ގަނަ މަނަ
ލަވަ ވަންދޭ މާތަރަމް
ޖަނަވާރު ރޯޔަލް ބެންގާލް ޓައިގަރ
ދޫނި ހިންދުސްތާނީ ސާމަރާދޫނި
މާ ލޮޓަސް
ގަސް ބަންޔަން
މެވާ އަނބު
ކުޅިވަރު ފީލްޑް ހޮކީ
ކަލަންޑަރު ސާކާ
ހެދުން ސާޅީ (އަންހެނުންގެ)