ސާޅީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސާޅީ އަކީ އިންޑިޔާގެ އަންހެނުންގެ ޤައުމީ ހެދުމެވެ.

ރާޖާ ރަވީ ވަރްމާ ގެ މިކުރެހުމުން ދައްކުވައިދެނީ ސާޅީ އަޅާނެ ތަފާތު ގޮތްތަކެވެ.


އަދިވެސް އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]