މުށި ރެވި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މުށި ރެވި

މުށި ރެވި(ސައިންޓިފިކް ނަން: Brassica juncea)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Brown Mustard)އަކީ އަކީ ރެވިގެ ވައްތަރެކެވެ. މުށި ރެވި އަކީ ވެސް ހަވާދުގެ ބާވަތެކެވެ. މުށި ރެވި އަކީ އިންޑިޔާގައި ހައްދާ ބާވަތެއްކަމުން މިވައްތަރު ހިންދު ރެވި ކިޔައި އުޅެއެވެ. މުށި ރެވިން ވެސް ތެޔޮ ހަދައި އުޅެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މުށި ރެވި ގަހުގެ ފަތްވެސް އިންޑިޔާގެ ހިސާބުތަކުގައި ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ. މުށި ރެވި އަކީ އޭގައި ވިޓަމިން އޭ އަދި ވިޓަމިން ކޭ ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ. މުށި ރެވި އަށް ދިވެހި ބަހުން އާންމުކޮށް ކިޔަނީ ކުދި ރެވި އެވެ.