ވުޑީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޝެރިފް ވުޑީ
Sheriff Woody.jpg
ފުރަތަމަ ފެނިލުން 1995 ގައި ޓޯއި ސްޓޯރީ އިން
އުފެއްދީ ބަޑް ލަކީ އަދި ޖޯން ލެސެޓަރ
އަޑު އަޅާފައިވަނީ ޓޮމް ހޭންކްސް
Also known as

މީގެ އިތުރަށް ވުޑީ ފެންނަ އެހެން ކާރޓޫނުތައް: