Jump to content

ވިކިޕީޑިޔާ:އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ ލިސްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ އެހީއެއް ބޭނުންފުޅު ނަމަ

  • ޞަފްޙާ އެއް ފޮހެލުން
  • ފޮހެލެވިފައިވާ ޞަފްޙާއެއް އިއާދަ ކުރުން
  • ޞަފްޙާއެއް ރައްކާ ކުރުން
  • ވެންޑަލިޒަމް އާއި ބެހޭ ގޮތުން
  • ނުވަތަ ހަމައެކަނި އެޑްމިން އަކަށް ކުރެވޭނެ އެހެން ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން...

މި ޞަފްޙާ ބައްލަވާ ލައްވާ: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް!!

ސީދާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ތިރީގައިވާ މެމްބަރުންގެ ޞަފްޙާ ތަކުން ޞަފްޙާއެއް ބައްލަވާލައްވާށެވެ. ނުވަތަ އެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް އީމެއިލް ކޮށްލައްވާށެވެ.

ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ވަގުތު ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ 2 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނެވެ. އެއީ :

  1. Glacious (talkcontribsblocksprotectsdeletionsmoves)
  2. EN-Jungwon (talkcontribsblocksprotectsdeletionsmoves)

އެޑްމިން ލިސްޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނަމަ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓުގައި އެބޭފުޅެއްގެ މެމްބަރުގެ ނަމުގެ ކައިރީ (Admin)ނުވަތަ (Sysop) މިހެން ލިޔެވިފައިވާނެއެވެ.

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]