އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނު (ޢާއިލީ ގަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އައްޝައިޚު އަލްފަޤީހު އަލްޤާޟީ އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ޢާއިލީ ގަސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކާފަ: އެދުރުގޭ ދޮން ޢަލީ ޚަޠީބު - ބައްޕަ ފަރާތު ކާފަ

މުންނަ: ދޮންދަނަބޫގެ އާމިނާ ރަނި - ބައްޕަ ފަރާތު މާމަ

މާފަ: އިސްމާޢީލު ތަކުރުފާނު - މަންމަ ފަރާތު ކާފަ

މާމަ: އާމިނާފާނު މަންމަ ފަރާތު މާމަ

ބައްޕަ: އަލްފަޤީހު މޫސާ ނުވަތަ "މީދޫ އެދުރު ތަކުރުފާނު"
މަންމަ: ދޮންއާބުގޭ ފާޠިމާފާނު ނުވަތަ "ސިއްކަތަކުރުފާނުގެ ފާޠިމާފާނު"
އަޚް: ކުޑަ އެދުރު ތަކުރުފާނު
އަޚް: އައްނާއިބު މުޙައްމަދު ތައްޚާނު
އަޚް: އައްނާއިބު ޢަލީ ތައްޚާނު
އުޚްތު: ޚަދީޖާ މަނިކުފާނު
އުޚްތު: އެދުރުގޭ އާމިނާފާނު
އުޚްތު: ޙައްވާފާނު
އުޚްތު: ޢާއިޝާފާނު
އުޚްތު: އެދުރު މަރްޔަމް މަނިކެ
އުޚްތު: ފާޠިމާ މަނިކުފާނު - އެއްބަފާ، ވަކި ބަނޑު
ނަން: އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނު - އައްޝައިޚު އަލްފަޤީހު އަލްޤާޟީ އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނު
އަނބި: އަތިރަގޭ އާމިނާފާނު
ދަރި: އަލްޤާޟީ އިސްމާޢީލު ބަހާއުއްދީނު - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި
ދަރި: ދެށިނާގެ ޢަލި މަނިކު
ދަރި: ދެށިނާގެ މޫސާ މަނިކު
ދަރި: ދެށިނާގެ އަޙްމަދު މަނިކު
ދަރި: ދެށިނާގެ ތުއްތު މަނިކު
ދަރި: ދެށިނާގެ ދޮން މަނިކެ (ފާޠިމާ)
ދަރި: ދެށިނާގެ ޙައްވާ މަނިކެ
އަނބި: ދިޔަރެހިމަގި ފާޠިމާފާނު
ދަރި: ދޮން މަނިކު
ދަރި: އެޅަ މަނިކު
ދަރި: ޚަދީޖާ މަނިކެ
އަނބި: އަލްއަމީރާ އާމިނަތު ކަނބައިދިކިލެގެ
ދަރި: ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ދޮން މަނިކެ