Jump to content

އައްނާއިބު ޙަސަން މަޖުދުއްދީނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އައްނާއިބު ޙަސަން މަޖުދުއްދީނު އަކީ އައްޑު އަތޮޅު މީދޫ ދެށިނާގޭ ތުއްތުމަނިކު އެވެ. ބައްޕައަކީ އެދުރުގޭ އައްޝައިޚް އަލްފަޤީހް އަލްޤާޟީ އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނު އެވެ. އައްނާއިބު ޙަސަން މަޖުދުއްދީނު އަކީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ނާއިބުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަވަހާރަވެ ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ހަތިފުށީގައެވެ.