Jump to content

އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އައްޝައިޚު އަލްފަޤީހު އަލްޤާޟީ އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ދަރިކޮޅު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އައްސައްޔިދު ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ ނުވަތަ އަލްޤާޟީ ޙުސައިން ޢަފީފުއްދީނަކީ އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނުގެ މާފަ ދަރިކަލެކެވެ.