Jump to content

އާކިޓެކްޗަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސިލްސިލާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން

އިސްލާމް


ޢަޤީދާ

 • ތައުހީދް
މުޙައްމަދުގެފާނު • ރަސޫލުންނާއި ނަބީން

ރުކުންތައް

ޝަހާދަތް • ނަމާދު
ރޯދަ • ޒަކާތް • ޙައްޖު

އަސްލުތައް އަދި ޝަރީޢާ

ޤުރުއާން • ސުންނަތް • ޙަދީޘް
ފިޤުހު • ޝަރީޢާ • ކަލާމް • ތަޞައްވުފް

ތާރީޚް އަދި ލީޑަރުން

ޘަޤާފަތް އަދިމުޖުތަމަޢު

ކިޔެވުން • ހައިވާނުން • ފަންނުވެރިކަން
ކަލަންޑަރު • ކުޑަކުދިން
ޤައުމުތައް • ޢީދު
މިސްކިތް • ފަލްސަފާ
ޢުލޫމް • އަންހެނުން
ސިޔާސަތު • ދަޢުވާ

އިސްލާމި ނެރު
 v  d  e 


އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތައުރީފު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރ އަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ތަޢުލީމާތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މުސްލިމުންގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ބިނާކޮށްފައިވާ ޢުމްރާނީވެށީގެ އުންސުރުތަކެވެ. ބައެއް ފޮތްފޮތުގައި އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރ އަކީ، މުސްލިމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޢިމާރާތްތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ވެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި، މުސްލިމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޢިމާރާތްތަކަކީ، އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރއޭ ބުނެ އެއަށް ނިސްބަތްކުރެވޭނެ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، މުސްލިމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ޢުމްރާނީ ވެށީގެ އުންސުރުތައް ދެބަޔަކަށް ބަހާލަން ޖެހެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްބައިގައި ހިމެނެނީ އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރ އެވެ. އަނެއް ބައިގައި ހިމެނެނީ އިސްލާމްދީނުގެ ތަޢުލީމާތްތަކާ ޚިލާފަށް މުސްލިމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކެވެ.


އިސްލާމިކް އާކިޓެކްޗަރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިސްލާމިކް އާކިޓެކްޗަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ދީނީ ޢިމާރާތްތަކެއް ނޫނެވެ. ކީއްތޯއެވެ. ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ އަޅުކަން ކުރުމަށް މުސްލިމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ އިތުރުން، މުސްލިމުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ބިނާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޢިމާރާތެއް، އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. އެ ޢިމާރާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ތަޢުލީމާތްތަކާ ޚިލާފު ނުވާ ތަނެއް ކަމަށް ވަނީނަމައެވެ. މި އުސޫލުގެ މަތިން ބަލާއިރު، މިސްކިތްތަކާއި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ގެދޮރާއި އަދި އެބައިމީހުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ބިނާކޮށްފައިވާ ތަންތަން، އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.


މުސްލިމުން ބިނާކޮށްފައިވާ އާކިޓެކްޗަރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މުސްލިމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޢިމާރާތަކީ، އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. މިހެނީ، އިސްލާމީ ތަޢުލީމާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ޢިމާރާތްތައް މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ބިނާކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިސާލަކަށް މިސްކިތެއްގެ ސިފައިގައި ބަނގުރާ ވިއްކާ ތަނެއް ބިނާކުރިޔަސް އެތަން އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. އެކަމަކު، އެތަން ބިނާކުރީ މުސްލިމުން ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެތަން އެބައި މީހުންގެ އާކިޓެކްޗަރއަށް ނިސްބަތްކުރެވިދާނެއެވެ.


މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.