Jump to content

އަޙްމަދު ޒާހިރު (ހުދުވިލާގެ، ސ. މީދޫ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އުފަން ތާރީޚްޖެނުއަރީ 09، 1929
މީދޫ (އައްޑުއަތޮޅު) ގައި
އަވހާރަވީމޭއި 11 2007 (78 އަހަރުގައި)
މީދޫ (އައްޑުއަތޮޅު) ގައި
ވަޒީފާއިލެކްޓްރީޝަނެއް
Religious beliefsއިސްލާމް
Spouse(s)ޢައިޝަތު ދީދީ

އަޙްމަދު ޒާހިރު (ޖެނުއަރީ 09، 1929 ބުދަ - މެއި 11، 2007 ހުކުރު : 27 ރަޖަބް 1347 - 23 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1428ހ.)، އުފަންވެވަޑައިގަތީ އައްޑުއަތޮޅު މީދޫ ގައެވެ. އަޙްމަދު ޒާހިރަކީ މޯލްޑިވްސް އިލެކްޓްރިސިޓީ ބޯޑު ގެ ސީނިއަރ އިލެކްޓްރީޝަނެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާ ހީވާގި މުވައްޒަފެކެވެ. އަވަހާރަވީއިރު ޢުމުރަކީ މީލާދީގޮތުން ބަލާއިރު 78 އަހަރެވެ. ހިޖުރީ ގޮތުން ބަލާއިރު 81 އަހަރެވެ.

ނަސަބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 
 
އަޙްމަދުދީދީ
 
ޙައްވާމަނިކެ
 
ތުއްތުމަނިކު
 
މަރިޔަމް ދީދީ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ޙަސަންކާރު ޢަލީދީދީ
 
 
 
 
 
ތުއްތުދޮންދީދީ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
އަޙްމަދު ޒާހިރު