Jump to content

އަބޫބަކުރުގެފާނު (ޢާއިލީ ގަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސިލްސިލާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން

އިސްލާމް


ޢަޤީދާ

 • ތައުހީދް
މުޙައްމަދުގެފާނު • ރަސޫލުންނާއި ނަބީން

ރުކުންތައް

ޝަހާދަތް • ނަމާދު
ރޯދަ • ޒަކާތް • ޙައްޖު

އަސްލުތައް އަދި ޝަރީޢާ

ޤުރުއާން • ސުންނަތް • ޙަދީޘް
ފިޤުހު • ޝަރީޢާ • ކަލާމް • ތަޞައްވުފް

ތާރީޚް އަދި ލީޑަރުން

ޘަޤާފަތް އަދިމުޖުތަމަޢު

ކިޔެވުން • ހައިވާނުން • ފަންނުވެރިކަން
ކަލަންޑަރު • ކުޑަކުދިން
ޤައުމުތައް • ޢީދު
މިސްކިތް • ފަލްސަފާ
ޢުލޫމް • އަންހެނުން
ސިޔާސަތު • ދަޢުވާ

އިސްލާމި ނެރު
 v  d  e 

އަބޫބަކުރުގެފާނު ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ޢަބުދުﷲ ބިން ޢުޘްމާން އެވެ. ލަގަބަކީ އައްޞިއްދީޤު އެވެ. އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ ކީރިތި ރަސޫލާ އުފަންވެ ވަޑައިގަތްތާ ދެއަހަރާއި މަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ޢާމުލް ފީލް(އެތުގެ އަހަރު) ގެ ދެއަހަރާއި މަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ. ވީމާ ބެލެވޭގޮތުގައި އެއީ މީލާދީން 573 ވަނަ އަހަރު އަހަރު އެވެ.

ޢާއިލީ ގަސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މުނި ކާފަ: ޢަމްރު ބިން ކަޢުބު ބިން ސަޢުދު ބިން ތައިމް ބިން މައްރާ އަލް-ޤުރަޝީ

ކާފަ: ޢާމިރު ބިން ޢަމްރު

ބައްޕަ: ޢުޘްމާނު ބިން ޢާމިރު ކުންޔާ "އަބޫ ޤުޙާފާ"
އަޚް: ޤުޙާފާ ބިން ޢުޘްމާން
ނަން: އަބޫބަކުރުގެފާނު - އަޞްލު ނަމަކީ ޢަބްދުﷲ
އަނބި: ޤުތައިލާ ބިންތި ޢަބްދިލްޢުއްޒާ
ދަރި: އަސްމާ ބިންތި އަބީބަކުރު - ނިޔައުވީ ޢުމުރުންދުވަސްވެގެން ޠަބަޢީ މަރަކުން
Grandson Abd-Allah ibn al-Zubayr - Is said to be born in a Nikah Mut'ah, killed by Hajjaj bin Yousef.
Grandson Urwa ibn al-Zubayr
Great grandson Hisham ibn Urwa
Son: `Abdullah ibn Abi Bakr
Wife: Um Ruman
Step son: Tufail ibn Abdullah, The son of Abd-Allah ibn Harith
Son: ‘Abd ar-Rahman ibn Abi Bakr
Daughter: Aisha, tree - Married to the Muhammad.
Son in law: Muhammad, tree
Wife: Asma bint Umais -after the death of Abu Bakr, she married Ali and moved to his household with her son and daghter.
Daughter: Umm Khultum bint Abu Bakr - Possibly married Umar in young age.
Son: Muhammad ibn Abu Bakr - tortured and killed by Muawiya I soldiers, highly respected by Shi'as.
Wife: Habeebah bint Khaarijah ibn Zayd

He also had a son named Qasim.

Great grand relatives[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. އަބޫބަކުރުގެފާނުއާއިލީ ގަސް
  2. ޢުމަރުގެފާނުއާއިލީ ގަސް
  3. އުޘްމާންގެފާނުއާއިލީ ގަސް
  4. އަލީގެފާނުއާއިލީ ގަސް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • މުޙައްމަދުގެފާނު: ބަޔޯގްރަފީ އޮފް ދަ ޕްރޮފެޓް، ފީނިކްސް، 1991، ISBN 1-84212-608-3

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]