އަންބާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި

ދިވެހި ޅެމުގެ ބައިތައް

ޅެމުގެ ބައިތައް

ބަނދި
ކާ
ފަރިހި
ރައިވަރު
ޅެން
އަންބާ
ލަވަ

އަންބާ އަކީ ދިވެހި ލަވައިގެ ބާވަތެކެވެ. އަންބާ އަކީ މަސައްކަތު ގައްޔާއި، ކުޅިވަރުގައި ފޯރި ގެންނާން، ޒުވާބު ކިޔަމުން ކިޔާ ކުރު ލަވައެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ވެސް ދިވެހި ލަވައިގެ ބާވަތެކެވެ.

ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޅެމާއި ޅެންވެރިކަން - މަލަސް 11 - މުހައްމަދު ޖަމީލް - 1މާރޗް 1988 - ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު