Jump to content

އަނދުން ހުލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އަނދުން ހުލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Stye) ލޮލުގެ ތިރީރަވައިގައި ނަގާ ބަލިކަމެއް. އެހުންނަނީ ބިއްސެއް ނުވަތަ ކުޑަމުލިއްސެއް ހެންނެވެ. އަނދުން ހުލި އުފެދެނީ ލޮލުގެ ރަވައިގެ ބުޑުގައި ހިމެނޭ ތެޔޮބޭރުކުރާ ގްލޭންޑް ތަކުގައި އިންފެކްޝަން އަށަގަތުމެވެ. އަނދުން ހުލި އާއި އެސްފިނޮޅު އާއި ހުރި ތަފާތަކީ އަދުން ހުލި ސައިޒުން ކުޑަވާނެއެވެ. އަދި ތަދު އިހްސާސް ވާލެއް ބޮޑުވާނެއެވެ. އަދި އަނދުން ހުލީގެ ސަބަބުން މާބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި އަނދުން ހުލި އުފެދެނީ 'ސްޓެފައިލޮކޮކަސް އޭ ކިޔާ ބެކްޓީރިޔާ އެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.