Jump to content

ކުޑަކަޅުވާ ކަށިގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކުޑަކަޅުވާ ކަށިގަނޑު

ކުޑަކަޅުވާ ކަށިގަނޑު(އިނގިރޭސި ބަހުން: fibula) އަކީ ފައިގެ ފަހަތުން ކުޑަ ކަޅުވާ ހިމެނޭ ހިސާބުގައިވާ ކަށިގަނޑެވެ.އެހެން ކަމުން މިކަށިގަނޑު އިންނާނީ ފައިގެ ތިރީގައި ކަށިމަތި ކަށިގަނޑުގެ ފަހަތަށް ނުވަތަ އެއް އަރިއަކަށް ވާގޮތަށެވެ. ކުޑަކަޅުވާ ކަށިގަނޑު މަތިންނާއި ތިރިން އިންނަނީ ކަށިމަތި ކަށިގަނޑު ގައި ޖެހިފައެވެ. އަދި ތިރިންތަނބިކަށި އުފެދުމުގައި ބައިވެރިވާ ފައިތިލައިގެ ކަށިގަނޑެއް ކަމަށްވާ ޓޭލަސް ގައި ވެސް ޖެހިފައި އިނދެއެވެ.