ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ޒަރްދާރީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ޒަރްދާރީ (އުފަންވެވަޑައިގަތީ ސެޕްޓެމްބަރު 21، 1988) އަކީ ޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ ގެ ޒަޢީމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ، އަވަހާރަވެފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އާޞިފް ޢަލީ ޒަރްދާރީގެ ހުންނެވި އެންމެ ފިރިހެން ދަރިކަލުންނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އޭނާއަކީ ޕާކިސްތާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމައަށް ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގަތް ބޮޑުވަޒީރު ޒުލްފިޤާރު ޢަލީ ބުއްޓޫގެ މާފަ ދަރިކަލުންނެވެ.

ތަޢުލީމާއި ޙަޔާތްޕުޅު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދުބާއީ ގައި ހުންނަ ރާޝިދް ސްކޫލް ފޯރ ބޯއިސް އަށް ބިލާވަލް ވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވިއެވެ.