Jump to content

ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ޒަރްދާރީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ޒަރްދާރީ
Chairman of the Pakistan Peoples Party
Assumed office
ޑިސެމްބަރު 30 2007
Serving with Asif Ali Zardari
Preceded byބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ
Succeeded byއަދިވެސް މަޤާމުގައި
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1988-09-21) ސެޕްޓެމްބަރ 21, 1988 (35 އަހަރު )
NationalityPakistani
Political partyޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ
Relationsބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ (މަންމަ)
އާޞިފް ޢަލީ ޒަރްދާރީ (ބައްޕަ)
ޒުލްފިޤާރު ޢަލީ ބުއްޓޫ (މާފަ)
ދީންއިސްލާމް
WebsitePPP website

ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ޒަރްދާރީ (އުފަންވެވަޑައިގަތީ ސެޕްޓެމްބަރު 21، 1988) އަކީ ޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ ގެ ޒަޢީމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ، އަވަހާރަވެފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އާޞިފް ޢަލީ ޒަރްދާރީގެ ހުންނެވި އެންމެ ފިރިހެން ދަރިކަލުންނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އޭނާއަކީ ޕާކިސްތާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމައަށް ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގަތް ބޮޑުވަޒީރު ޒުލްފިޤާރު ޢަލީ ބުއްޓޫގެ މާފަ ދަރިކަލުންނެވެ.

ތަޢުލީމާއި ޙަޔާތްޕުޅު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދުބާއީ ގައި ހުންނަ ރާޝިދް ސްކޫލް ފޯރ ބޯއިސް އަށް ބިލާވަލް ވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވިއެވެ.