ނާދިރާ ބައްބަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނާދިރާ ބައްބަރު އަކީ އިންޑިޔާގެ ހިންދީ ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. ސްޓޭޖް ޑްރާމާ ތަރިއެކެވެ. އަދި ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. 2001 ވަނަ އަހަރު ނާދިރާ ބައްބަރު އަށް ސަންގީތު ނާޓަކް އެކަޑެމިކް އެވޯޑް ލިބިފައި ވެއެވެ. އިންޑިޔާގެ ތިއޭޓަަރު ތަކުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނާދިރާ ބައްބަރު އަކީ ބޮމްބޭގައި އުފެދިފައިވާ ސްޓޭޖް ޑްރާމާ ގުރޫޕް އޭކް ޖޫޓޭ ގެ ބާނީ އެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ހޮލީވުޑް-ބޮލީވުޑް ފިލްމް ބްރައިޑް އެންޑް ޕްރެޖުޑިސް ، އަދި މީނާކްސީ: އަޓޭލް އޮފް ތްރީ ސިޓީޒް ގައި ނާދިރާ ބައްބަރުގެ ދައުރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ. ނާދިރާ ބައްބަރުގެ ބައްޕަ އަކީ ކޮމިޔުނިޓް ލީޑަރު، ސައްޔިދު ސައްޖާދު ޒަހީރު، އަދި މަންމަ އަކީ އުރުދޫ ލިޔުންތެރިޔާ ރާޒިއާ ސައްޖާދު ޒަހީރު އެވެ. ދިއްލީގެ ނޭޝަނަލް ސްކޫލް އޮފް ޑްރާމާ އިން 1971 ވަނަ އަހަރު ގްރެޖުއޭޓްވިއެވެ. ނޭޝަނަލް ސްކޫލް އޮފް ޑްރާމާ އިން ރަންމެޑަލް ޙާޞިލްކޮށް ޖަރުމަނަށް ސްްކޮލަރޝިޕެއްގައި ގޮސްފައި ވެއެވެ. ފަހުން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ ޕީޓަރ ބްރޫކްސް، އަދި ގްރޮޓޮވިސްކީ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ވެއެވެ. ނާދިރާ ބައްބަރު އަކީ ފިލްމީ ތަރި ރާޖު ބައްބަރު ގެ ފުރަތަމަ އަނބިމީހާ އެވެ. ރާޖު ބައްބަރު އާއި ނާދިރާ ބައްބަރު އަށްދެކުދިން ލިބިފައި ވެއެވެ. އެއީ ފިލްމީ ތަރިން ކަމުގައިވާ ޖޫހީ ބައްބަރު އަދި އާރްޔާ ބައްބަރު އެވެ.