ނަބިއްޔާގެ ނަމާދު (އަލްބާނީ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސިލްސިލާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން
Allah1.png
އިސްލާމް


ޢަޤީދާ

 • ތައުހީދް
މުޙައްމަދުގެފާނު • ރަސޫލުންނާއި ނަބީން

ރުކުންތައް

ޝަހާދަތް • ނަމާދު
ރޯދަ • ޒަކާތް • ޙައްޖު

އަސްލުތައް އަދި ޝަރީޢާ

ޤުރުއާން • ސުންނަތް • ޙަދީޘް
ފިޤުހު • ޝަރީޢާ • ކަލާމް • ތަޞައްވުފް

ތާރީޚް އަދި ލީޑަރުން

ޘަޤާފަތް އަދިމުޖުތަމަޢު

ކިޔެވުން • ހައިވާނުން • ފަންނުވެރިކަން
ކަލަންޑަރު • ކުޑަކުދިން
ޤައުމުތައް • ޢީދު
މިސްކިތް • ފަލްސަފާ
ޢުލޫމް • އަންހެނުން
ސިޔާސަތު • ދަޢުވާ

އިސްލާމި ނެރު
 v  d  e 

ނަބިއްޔާގެ ނަމާދު މި ފޮތަކީ އިމާމް ނާޞިރުއްދީން އަލްއަލްބާނީ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގައި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނު ނަމާދު ކުރެއްވިގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ޞައްޙަ ޙަދީޘް ތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މި ފޮތުގެ ޢިބާރާތްތައް ހުރީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކުންނެވެ.

ތަޢާރަފް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ. އެއިލާހަކީ، ނަމާދު އެއީ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟެއް ކަމުގައި ލެއްވި އިލާހެވެ. އަދި ނަމާދަކީ އީމާން ކަމާއި ކާފަރުކަމާ ދެމެދު ވަކިކޮށްދޭ އިމެއް ކަމުގައި ލެއްވި އިލާހެވެ. އަދި އެ ނަމާދަކީ ފާޙިޝް ކަންތައް ތަކުން މީހާ ދުރުކޮށްދޭ އަޅުކަމެއް ކަމުގައި ލެއްވި އިލާހެވެ. އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ އަންނަނިވި ކީރިތި އާޔަތްތަކުގައި މުޚާޠަބު ކުރެވިފައިވާ މާތް ނަބިއްޔާ އަށެވެ.