Jump to content

ހޫދުގެފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސިލްސިލާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން

އިސްލާމް


ޢަޤީދާ

 • ތައުހީދް
މުޙައްމަދުގެފާނު • ރަސޫލުންނާއި ނަބީން

ރުކުންތައް

ޝަހާދަތް • ނަމާދު
ރޯދަ • ޒަކާތް • ޙައްޖު

އަސްލުތައް އަދި ޝަރީޢާ

ޤުރުއާން • ސުންނަތް • ޙަދީޘް
ފިޤުހު • ޝަރީޢާ • ކަލާމް • ތަޞައްވުފް

ތާރީޚް އަދި ލީޑަރުން

ޘަޤާފަތް އަދިމުޖުތަމަޢު

ކިޔެވުން • ހައިވާނުން • ފަންނުވެރިކަން
ކަލަންޑަރު • ކުޑަކުދިން
ޤައުމުތައް • ޢީދު
މިސްކިތް • ފަލްސަފާ
ޢުލޫމް • އަންހެނުން
ސިޔާސަތު • ދަޢުވާ

އިސްލާމި ނެރު
 v  d  e 

ހޫދުގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލެކެވެ. ނޫޙްގެފާނުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންކުރެ، ބުދަށްއަޅުކަންކޮށް، ބިންމަތީ ބޮޑާވެގަތްމީހުން ނެތިގޮސް، ބިންމަތި އިޞްލާޙުވެފައިވަނިކޮށް، ބުދަށް އަޅުކަންކުރަން އަލުން ފަށައިގަނެ، ﷲއަށް ޝަރީކުކުރި ބަޔަކީ ޢާދު ބާގައިގެ މީހުންނެވެ. އެއީ ޢަރަބިކައިގެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅުނު އިސްކޮޅުން ދިގު، ހަށިގަނޑުބިޔަ މީހުންގިނަ ޤައުމެއްގެ ބަޔެކެވެ.


ޢާދުބާގައިގެ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޙައްދުފަހަނައަޅައިގޮސް، ޝިރުކުކުރުމާ، ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތައް އެއުރެންގެ ތެރޭގައި ޢާއްމުވުމުން، އެއުރެންނަށް ތެދުމަގަށް ގޮވާލައްވައި، ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ޙުއްޖަތް ޤާއިމްކުރެއްވުމަށް، ﷲ އިޚްތިޔާރުކުރެއްވީ ހޫދު ޢަލައިހިއްސަލާމެވެ. އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ﷲގެ ރިސާލަތު އިއްވަވައިދެއްވިއެވެ. ﷲފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށާއި، އާޚުރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމަށް މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކު ނަޞޭޙަތްދެއްވިއެވެ. އަދި މަރުވުމަށްފަހު، އަލުންދިރުއްވާ ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް މަޙްޝަރުކުރެއްވޭނެކަން ހަނދާންކޮށްދެއްވިއެވެ.


ހޫދުގެފާނުގެ އިއްވެވި ހެޔޮބަސްތައް، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ބޮޑުންނަށާއި، އަދި ބޮޑުންގެ ބަހަށް ހެއްލިތިބި ގިނަ ބަޔަކަށްވީ މޮޔަ ވާހަކަތަކަކަށެވެ. އެމީހުން ހޫދުގެފާނަށް ޖަވާބުގައި ދަންނަވަނީ، ތިމަންނާމެން މިއަޅުކަންކޮށް އުޅޭ ބޮޑު ތިންބުދުކަމުގައިވާ، ޞަމަދް، ޞަމޫދާ، އަދި ވަހްރާގެ ކޯފާ ކަލޭގެފާނަށްކުރިމަތިވެ، ކަލޭގެފާނު ތިޔަހުންނެވީ ސޭކު ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭކަލަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ދައްކަވާ ވާހަކަ ތެދުކުރައްވަން ތިމަންނާމެން ޤަބޫލުކުރާ ޒާތުގެ މުޢުޖިޒާތެއް ނުދެއްކެވުނެވެ. މަރުވެ، ކަށިތައްފީވެ، ކުނޑިކުނޑިވެ، ބިމުގެވެއްޔާ އެކުވެދިއުމަށްފަހު، އަލުން ދިރުއްވޭނެކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަމެވެ. ކަލޭގެފާނު ތިޔަ އަޅުކަންކުރައްވާ އިލާހު ފޮނުއްވާނެކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވާ ކޯފާ، ނިކަން އަހަރެމެންގެމައްޗަށް ގެންނަވާ ބައްލަވާށެވެ.


ޤައުމުގެ މީހުންކުރެ ހޫދުގެފާނަށް އީމާންވީ މަދުބަޔެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތާއި ދެކޮޅުހެދި ބައިގަނޑުގެ ޢަމަލުތައް އިހުނަށްވުރެ ގޯސްވެ، އީމާންވި މީސްތަކުންނަށް ދުއްތުރާކުރަންފެށުމުން ﷲގެ ނަޞްރަށް އެދިވަޑައިގެން ހޫދުގެފާނު ދުޢާކުރެއްވިއެވެ. ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ކުރިމަތިވީ ހަނަފަސްކަމެކެވެ. ދެން ވާރޭގެ އިންތިޒާރުގައި އެމީހުންތިއްބާ، ކަޅުވިލާތައް އުޑުމަތީން ފެންނަންފެށުމުން އެއީ ވިއްސާރަވިލާކަމުގައި ބުނެ އިންތިހާއަށް އެމީހުން އުފާފާޅުކުރިއެވެ. ވިލާތައް އެމީހުންނާއިހަމައަށް އަވަހަށް ފޯރުމަށް އެމީހުން އެދިއެދި ތިބިއެވެ. ވިލާތައް އެމީހުންގެ ބޯމަތިވެ، ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރީގެ ނިމުން އައިއިރު، ވިލާތައް ބަދަލުވީ، އެމީހުންގެމައްޗަށް ﷲގެ ކޯފާއާއިގެން އައި ގަދަފަދަ ވަޔަށެވެ. 7 ރެއާއި 8 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެމިގެންދިޔަ އެ ގަދަފަދަ ވައިގެ ޢަޒާބުގެ ސަބަބުން އެތިބަ ބިޔަ ހަށިތަކުގެ ވެރީން، ބިންމަތީންލުހި، އެއުރެންގެ ބޮލާއި ހަށިގަނޑުވަކިވެދިޔައެވެ. ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުން، ހޫދުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވެތިބި މީހުން، މި ގަދަފަދަވައިގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކުރެއްވިއެވެ.