ހާރޫނުގެފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސިލްސިލާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން

އިސްލާމް


ޢަޤީދާ

 • ތައުހީދް
މުޙައްމަދުގެފާނު • ރަސޫލުންނާއި ނަބީން

ރުކުންތައް

ޝަހާދަތް • ނަމާދު
ރޯދަ • ޒަކާތް • ޙައްޖު

އަސްލުތައް އަދި ޝަރީޢާ

ޤުރުއާން • ސުންނަތް • ޙަދީޘް
ފިޤުހު • ޝަރީޢާ • ކަލާމް • ތަޞައްވުފް

ތާރީޚް އަދި ލީޑަރުން

ޘަޤާފަތް އަދިމުޖުތަމަޢު

ކިޔެވުން • ހައިވާނުން • ފަންނުވެރިކަން
ކަލަންޑަރު • ކުޑަކުދިން
ޤައުމުތައް • ޢީދު
މިސްކިތް • ފަލްސަފާ
ޢުލޫމް • އަންހެނުން
ސިޔާސަތު • ދަޢުވާ

އިސްލާމި ނެރު
 v  d  e 

ހާރޫނުގެފާނަކީ މޫސާގެފާނުގެ އަޚެކެވެ. މިއީ ވެސް ނަބީ އެކެވެ. ހާރޫން ގެ ފާނު ދިރިއުޅުއްވީ މޫސާގެ ފާނާއި އެކު މިޞްރުގެ ބިމުގައެވެ. ހާރޫނު ގެ ފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ހާރޫން ބިން ޢިމްރާން ބިން ޢިމްރާން ބިން ޔަޞްހަރު ބިން ޤާހިތު ބިން ލާވީ ބިން ޔަޢުޤޫބު ބިން އިސްޙާޤު ބިން އިބްރާހީމް ބިން އާޒަރު އެވެ. ހާރޫނުގެ ފާނަށް 3 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ލިބިލެއްވި އެވެ. އެއީ ޝައްބަރު، ޝައްބީރު، އަދި މުބައްޝިރު އެވެ. މޫސާގެ ފާނުގެ ރަސޫލު ކަމުގައި ހާރޫންގެ ފާނު ހުންނެވީ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހާރޫނުގެ ފާނު ވަނީ މޫސާގެ ފާނުގެ ކުރިން އަވަހާރަވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.