ޤިސްމު:Asian airport stubs

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

hi WE WANT INTERNAL AIRPOAT WE HOPE IT WILL BE DONE

ގިސްމު "Asian airport stubs" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 2 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.