ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް އަކީ އައްޑު އަތޮޅު ގަމުގައި އޮންނަ ވައިގެ ބަނދަރެކެވެ. މި ވައިގެ ބަނދަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާ ކުރީ އާރް.އޭ.އެފް ގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ޝާހީ ވައިގެ ބާރުންނެވެ. މިވައިގެ ބަނދަރު ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އާއި 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އިނގިރޭސީން ރާއްޖެ އިން ފޭބީ މި ވައިގެ ބަނދަރު ސަރުކާރާއި ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު އެވެ. 2000ގެ އަހަރުތަކުގައި މި ވައިގެ ބަނދަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ހެދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]