ޚިޔާލު:މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Crystal personal.svg މި މަޒްމޫނަކީ އަކީ ވިކި މަޝްރޫޢު ހަޔާތުނާމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޒްމޫނެކެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މަޝްރޫޢު ސަފްޙާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ޙަޔާތުނާމާ}}
??? This article has not yet received a rating on the Project's quality scale. Please rate the article and then leave a short summary here to explain the ratings and/or to identify the strengths and weaknesses of the article. [FAQ]

interwiki[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

. .

This page seems to be protected Please could a fellow sysop add link to fr:wp [[fr:Maumoon Abdul Gayoom]] Thanks, Pymouss44 01:43, 26 އެޕްރީލް 2008 (UTC)