ޚިޔާލު:އެމެރިކާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެމެރިކާއަކީ ހަގީގަތުގައި ބައްރަކަށް ކިޔާ ނަމެއް (އެއީ އުތުރު އަދި ދެކުނު އެމެރިކާ). އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި މި މަޒްމޫނުގެ ނަމަށް United States of America (އެ ދަވްލަތުގެ ރަސްމީ ނަން) ރަމްޒުކުރާގޮތަށް އޮތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް. ނަމުގެ ސީދާ ތަރުޖަމާއަކަށް އެމެރިކާގެ އެކުވެރި ދަތްލަތްތައް ކިހިނެއްތޯވާނީ؟ --ފިޒާން 10:14, 17 އޮގަސްޓު 2006 (UTC)

ޙަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ހިޔާލެއް ކަމަށް ފެނޭ --Oblivious 21:49, 17 އޮގަސްޓު 2006 (UTC)