މެމްބަރު:ފިޒާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަޅުގަނޑަކީ ފިޒާން. ވިކިޕީޑިއާއަށް މިހާތަނަށް ގިނައިން އަޅުގަނޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެވިފައިވާނީ އޭގެ އިނގިރޭސި ސަފްޙާތަކަށް.

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ މިވަނީ ކުރިން އޮތްވަރަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ތަރައްޤީ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ނިމޭކަށް އަދިވެސް ގާތްވެސް ނުވާކަމުން ތިޔަ އެންމެ ބޭފުލުންގެ އެއްބާރުލެއްވުން މިކަމަށް ބޭނުވާކަން ހަނދުމަފުޅު އަރުވަމެވެ.


މީ ހަމަ އެންމެފުރަތަމަ މަޒްމޫނޭ ބުނިއަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ ހުޅުލެ