ޙިޖާޒީ ޢަރަބި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޙިޖާޒީ ބަސްމަގު ނުވަތަ ޙިޖާޒީ ޢަރަބި މިއީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހުޅަނގު ބިތުގައި ވާހަދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަ އެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.